Skip to content

Social Network Badges

Návrh programu

štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská

 

1. Otvorenie

2. Schválenie programu

3. Procedurálne otázky (určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie)

4. Dokumenty predkladané starostom obce

4.1. Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a vyhlásenie nastúpenia jej náhradníka, zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva

5. Financovanie a správa majetku obce

5.1. Návrh na schválenie VZN č. 3/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD a nákladov v ŠJ a výdajnej ŠJ

5.2. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k VZN 5/2013 o financovaní materskej školy, základnej umeleckej školy, školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

5.3. Správa o vykonaných zmenách rozpočtu obce – Rozpočtové opatrenie obce č. 8/2019

5.4. Správa o vykonaných zmenách rozpočtu obce – Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 rozpočtovej organizácie Materská škola Valaská

5.5. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 9/2019

6. Majetkové záležitosti obce

6.1. Ponuka na odkúpenie nehnuteľnosti a to RD na ul. Tatranská, súpisné číslo 220/31, 221/29, obec Valaská

6.2. Prerokovanie návrhov zmluvy č. 0215/2019 StVS, a.s. Banská Bystrica o podmienkach spolupráce pri zabezpečení naplnenia merateľných ukazovateľov napojenosti producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu pri zabezpečení realizácie stavby „Aglomerácia Valaská – Valaská, Hronec – odkanalizovane“ a Návrhu Zmluvy o budúcej zmluve o pripojení na verejnú kanalizáciu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

7. Rôzne

7.1. Návrh na menovanie riaditeľa Technických služieb Valaská

8. Interpelácie poslancov

9. Diskusia, podnety občanov

10. Záver