Skip to content

Social Network Badges

1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania
3. Procedurálne otázky (určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie)
4. Informácia likvidátora o priebehu likvidácie spoločnosti VALBYT s. r. o.
5. Dokumenty predkladané starostom obce
5.1. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania OcZ
6. Dokumenty predkladané hlavnou kontrolórkou obce Valaská
6.1. Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2018
6.2. Správa hlavného kontrolóra č. 1/2018
6.3. Správa hlavného kontrolóra č. 2/2018
7. Majetkové záležitosti obce
7.1. Dohoda o urovnaní sporných práv a povinností – nebytový priestor Štúrova 481 Valaská
7.2. Odpredaj pozemkov pod garážami
8. Rôzne
8.1. Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Valaská
8.2. Zverenie do správy Technickým službám Valaská GHL R 190
9. Interpelácie
10. Diskusia
11. Záver