Skip to content

Social Network Badges


1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania
3. Procedurálne otázky (určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie)
4. Dokumenty predkladané starostom obce
4.1. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania OcZ
5. Dokumenty predkladané hlavnou kontrolórkou obce Valaská
5.1. Správa hlavného kontrolóra
6. Rôzne
6.1. Schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva vo
Valaskej a členov komisií obecného zastupiteľstva
6.2. Zverenie do správy Technickým službám Valaská strojné zariadenia
6.3. Schválenie prevádzkového poriadku multifunkčných ihrísk
6.4. Schválenie spoluúčasti na dotáciu „Rekonštrukcia telocvične ZŠ“
7. Interpelácie
8. Diskusia
9. Záver rokovania