Skip to content

Social Network Badges

1. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Zvolen 13.00-13.25na obdobie VI. -XII.2020Predkladá:Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen

2.Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen,13.25-13.35ukončených do19.6.2020Predkladá:Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen

3. Rôznea) Informácia o čerpaní finančných prostriedkov za Mesto Zvolen na splnenie 13.35-14.00opatrení pre zabránenie šírenia pandémie COVID-19 od 11. 3.2020 do 15.6.2020b) Informácia o výzve na implementáciu zelených politík do riadenia našej samosprávy14.00-14.10

4. Interpelácie a diskusia 14.10-14.25

5.Záve r 14.25-14.30