Skip to content

Social Network Badges

1. O t v o r e n i e 15.00-15.05

2. Schválenie návrhovej komisie, volebnej komisie a overovateľov zápisnice 15.05-15.15

 

3. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca Mestského zastupiteľstva 15.15-15.30

 

4. Voľba členov Mestskej rady vo Zvolene 15.30-16.00

Predkladá : Ing. Mikuš, prednosta MsÚ

 

5. Vymedzenie úloh komisií pri MsZ Zvolen 16.00-16.10

Predkladá : Ing. Mikuš, prednosta MsÚ

 

6. Voľba predsedov komisií Mestského zastupiteľstva vo Zvolene 16.10-16.20

Predkladá : Ing. Mikuš, prednosta MsÚ

 

7. Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva vo Zvolene 16.20-16.30

Predkladá : Ing. Mikuš, prednosta MsÚ

 

8. Zriadenie výborov v mestských častiach mesta Zvolen 16.30-16.40

Predkladá : Ing. Mikuš, prednosta MsÚ

 

9 Poverenie poslancov, pred ktorými je možné urobiť vyhlásenie o uzavretí 16.40-16.50

manželstva za prítomnosti matrikára

Predkladá : Ing. Mikuš, prednosta MsÚ

 

10. Rôzne 16.50-16.55

 

11. Interpelácie a diskusia 16.55-17.10

 

12. Z á v e r 17.10-17.15