Skip to content

Social Network Badges

s týmto programom:
1. Otvorenie 14.00-14.05
2. Schválenie návrhovej komisie a overovatel’ovzápisnice 14.05-14.10
3. Nakladanies majetkom Mesta
Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
14.10-14.40
4. V. Zmena rozpočtu Mesta Zvolen na rok 2018
Predkladá: Ing. Alena Gáborová, vedúca ekonomickéhoodboru MsÚ
15.00-15.15
5. Z á ver 15.15-15.30