Skip to content

Social Network Badges

1. O t v o r e n i e 13.00-13.05

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 13.05-13.10

 

3. Správa o činnosti MsR 13.10-13.20

Predkladá: spravodajca MsR

 

4. a/ Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2018 13.20-13.40 /s prílohou Správa o monitorovaní Programu rozvoja

mesta Zvolen za rok 2018/

Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

 

b/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu 13.40-13.50

Mesta Zvolen za rok 2018

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta

 

5. I. zmena rozpočtu Mesta Zvolen, RO- Zvolenského kultúrneho centra, 13.50-14.10

RO – škôl a školských zariadení na rok 2019

Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

 

6. Novelizácia č. 2 VZN č. 171 o miestnych daniach a miestnom poplatku 14.10-14.25

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

7. VZN o verejnej zeleni a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene 14.25-14.40

Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

8. Vyhodnotenie zimnej údržby 2018/2019 na území mesta Zvolen 14.40-14.55

Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

9. Nakladanie s majetkom Mesta 14.55-15.10

Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ

 

10. VZN o poskytovaní sociálnych služieb Mestom Zvolen a poskytovaní 15.10-15.25

finančných príspevkov na zabezpečenie prevádzky sociálnej služby

neverejnému poskytovateľovi

Predkladá: PhDr. Koreňová, vedúca odboru soc. veci, zdravia a rodiny MsÚ

 

11. Novelizácia č. 1 VZN č. 179 o poskytovaní dotácií a finančných 15.25-15.40 príspevkov z rozpočtu Mesta Zvolen

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ

 

 

 

12. Informácia o technicko-organizačnom zabezpečení volieb do Európskeho 15.40-15.50

parlamentu na území mesta Zvolen

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 

13. Správa o činnosti MsP Zvolen za rok 2018 15.50-16.05

Predkladá: Mgr. Chabada, náčelník MsP

 

14. Návrh na zvolenie člena Výboru mestskej časti 3 vo Zvolene 16.05-16.15

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 

15. Správa o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra mesta Zvolen 16.15-16.30

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen

 

16. Správa o činnosti protipožiarnych skupín za rok 2018, 16.30-16.40

návrh činnosti na rok 2019

Predkladá: Ing. Skrovný, PhD., preventivár mesta Zvolen

 

17. Informácia o záveroch komisie pre výber lokality na mestskú plaváreň 16.40-16.55

Predkladá: Ing. Lupták, zástupca primátorky mesta Zvolen

 

18. Rôzne 16.55-17.00

19. Interpelácie a diskusia 17.00-17.15

 

20. Z á v e r 17.15-17.20