Skip to content

Social Network Badges

1. O t v o r e n i e 09.00-09.05

 

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 09.05-09.10

 

3. Správa o činnosti MsR 09.10-09.20

Predkladá: spravodajca MsR

 

4. Kontrola plnenia uznesení MsZ 09.20-09.30

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 

5. II. zmena rozpočtu Mesta Zvolen a rozpis rozpočtu škôl 09.30-09.40

a školských zariadení na rok 2021

Predkladá: Ing. Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

 

6. Nakladanie s majetkom Mesta 09.40-09.55

Predkladá: Ing. Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ

 

7. Podnet spoločnosti TREND DEVELOP s.r.o., na zmenu ÚPN Z 09.55-10.10

Pamiatková zóna mesta Zvolen – súhlas s obstaraním

Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ

 

8. Koncept parkovacej politiky mesta Zvolen 10.10-10.25

Predkladá: Ing. Lupták, zástupca primátorky mesta Zvolen

 

9. Dotácie na rok 2021 10.25-10.35

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ

 

10. Upozornenie prokurátora č. Pd 11/20/6611-3 zo dňa 08.03.2021 10.35-10.45

Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ

 

11. Návrh na schválenie Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.255/2020 uzatvorenej 10.45-10.55

dňa 23.03.2020 medzi Mestom Zvolen ako objednávateľom a obchodnou spol.

ŠPORTFINAL s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava ako zhotoviteľom

na predmet zákazky „Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ na ulici J. Alexyho“

Predkladá: Ing. Chrastinová, pov. vedením odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

12. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen 10.55-11.05

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen

 

13. Rôzne 11.05-11.10

 

14. Interpelácie a diskusia 11.10-11.25

 

15. Z á v e r 11.25-11.30

dkze-36se-dkqu-ysp6-6pvk