Skip to content

Social Network Badges

1. O t v o r e n i e 09.00-09.05

 

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 09.05-09.10

 

3. Správa o činnosti MsR 09.10-09.20

Predkladá: spravodajca MsR

 

4. Kontrola plnenia uznesení MsZ 09.20-09.30

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 

5. Novelizácia č.1 VZN mesta Zvolen č.203 o určení výšky príspevku na čiastočnú 09.30-09.40

úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen

Predkladá: PhDr. Almáši Koreňová, vedúca odboru školstva a vzdelávania MsÚ

 

6. Novelizácia č.1 VZN Mesta Zvolen č.205 o poskytovaní dotácií a finančných 09.40-10.00

príspevkov z rozpočtu Mesta Zvolen

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ

 

7. a) Rozpočet Mesta Zvolen na roky 2022 – 2024 10.00-10.10

Predkladá: Ing. Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Zvolen k návrhu rozpočtu 10.10-10.20

na roky 2022 -2024

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta

 

8. VI. zmena rozpočtu mesta, škôl a školských zariadení na rok 2021 10.20-10.40

Predkladá: Ing. Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

 

9. Nakladanie s majetkom Mesta 10.40-11.00

Predkladá: Ing. Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ

 

10. Dotácia 2021-Rozšírenie účelu poskytnutej dotácie 11.00-11.10

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ

 

11. Informácia o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom 11.10-11.20

zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských

zariadení na rok 2021/2022

Predkladá: PhDr. Almáši Koreňová, vedúca odboru školstva MsÚ

 

12. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 670/2020 na vykonanie 11.20-11.30

diela: „Rekonštrukcia predstaničných priestorov ŽST vo Zvolene“

Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

 

 

 

 

13. Návrh na schválenie zmluvy na základe výsledku verejného obstarávania 11.30-11.40

na zákazku: Zvislé a vodorovné dopravné značenie na miestnych

komunikáciách v meste Zvolen na roky 2022 – 2024“

Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

14. VZN Mesta Zvolen o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 11.40-11.50

stavebnými odpadmi

Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

15. Novelizácia č. 3 VZN Mesta Zvolen č. 180 o podrobnostiach výkonu taxislužby 11.50-12.00

na území mesta Zvolen a prevádzkový poriadok stanovíšť taxislužby

Predkladá: Ing. Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ

 

16. Podnet p. Ivanka na zmenu ÚPN Z Pamiatková zóna mesta Zvolen 12.00-12.15

- súhlas s obstaraním

Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ

 

17. Poverenie Róberta Orsága do funkcie poslanca, pred ktorým je možné urobiť 12.15-12.25

vyhlásenie o uzavretí manželstva za prítomnosti matrikára na deň 12.02.2022

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 

18. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen 12.25-12.35

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta

 

19. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra 12.35-12.45

mesta Zvolen na I. polrok 2022

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta

 

20. Schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta za II. polrok 2021 12.45-12.55

Predkladá: spravodajca MsR

 

21. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 12.55-13.05

o preverení podaní „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“

a o preverení podaní daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iných

dokladov, vydávaných na daňové účely, potvrdzujúce sumu príjmov verejných

funkcionárov Mesta Zvolen za predchádzajúci rok

Predkladá: Ing. Niščáková, predsedníčka komisie na ochranu verejného záujmu

pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MsZ Zvolen

 

22. Rôzne 13.05-13.10

 

23. Interpelácie a diskusia 13.10-13.25

 

24. Z á v e r 13.25-13.30