Skip to content

Social Network Badges

1. O t v o r e n i e 13.00-13.05

 

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 13.05-13.10

 

3. Správa o činnosti MsR 13.10-13.20

Predkladá: spravodajca MsR

 

4. a/ Rozpočet Mesta Zvolen na roky 2019 – 2021 13.20-13.30

Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

 

b/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Zvolen k návrhu 13.30-13.40

rozpočtu na roky 2019 – 2021

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta

 

c/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Zvolen k dodržaniu 13.40-13.50

podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania na rok 2019

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta

 

5. Novelizácia č.3 VZN č. 173 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 13.50- 14.00

na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2019

Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

 

6. VII. zmena rozpočtu mesta, škôl a školských zariadení na rok 2018 14.00-14.15

Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

 

7. Nakladanie s majetkom Mesta 14.15-14.30 Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ

 

8. Správa o priebežnom hodnotení Programu rozvoja mesta Zvolen 2014-2020 14.30-14.40

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ

 

9. Informácia o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom 14.40-14.50

zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských

zariadení na rok 2018/2019

Predkladá: Mgr. Marcinko, vedúci odboru školstva MsÚ

 

10. Správa o činnosti terénnych sociálnych pracovníkov v meste Zvolen 14.50-15.00

Predkladá: Mgr. Kudríková, odbor soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ

 

11. Správa o činnosti Komunitného centra„ Romano jilo“ na Unionke 15.00-15.10

Predkladá: Mgr. Kudríková, odbor soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ

 

 

12. Územný plán mesta Zvolen – zmeny a doplnky 10 15.10-15.20

Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP

 

13. ÚPN Z Pamiatková zóna mesta Zvolen – zmeny a doplnky 15.20-15.40

– súhlas s obstaraním

Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP

 

14. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra 15.40-15.50

mesta Zvolen, ukončených ku dňu 22.10.2018

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta

 

15. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra 15.50-16.00

mesta Zvolen na I. polrok 2019

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta

 

16. Schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta za II. polrok 2018 16.00-16.10

Predkladá: spravodajca MsR

 

17. Rôzne

a/ Správy zástupcov Mesta Zvolen v štatutárnych a kontrolných 16.10-16.20

orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Zvolen

Predkladá: Ing. Mikuš, prednosta MsÚ

 

18. Interpelácie a diskusia 16.20-16.40

 

19. Z á v e r 16.40-16.45