Skip to content

Social Network Badges

1. O t v o r e n i e 13.00-13.05

 

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 13.05-13.10

 

3. Správa o činnosti MsR 13.10-13.20

Predkladá: spravodajca MsR

 

4. Nakladanie s majetkom Mesta 13.20-13.35

Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ

 

5. Novelizácia č.1 VZN mesta Zvolen č. 191 o nakladaní s komunálnym 13.35-13.50

odpadom a drobným stavebným odpadom.

Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

6. VZN mesta Zvolen o podmienkach držania psov 13.50-14.05

Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

7. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na nadlimitnú 14.05-14.20

zákazku na „Údržba mestskej zelene v meste Zvolen na roky 2020-2023“

Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

8. Zámer Mesta Zvolen vyhlásiť verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku 14.20-14.35

na práce „Obnova severného priečelia (oprava strmej časti strechy)

hlavnej haly Zimného štadióna súp. č. 2292 vo Zvolene“

Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ

 

9. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na 14.35-14.45

„Servisné služby v rozsahu podpory a služieb spojených s údržbou

informačného systému samosprávy“ na obdobie rokov 2020 – 2024

Predkladá: Ing. Šuchaň, vedúci referátu informatiky MsÚ

 

10. Podmienky kvality poskytovaných sociálnych služieb Mestom Zvolen 14.45-14.55

Predkladá: PhDr. Koreňová, vedúca odboru soc. veci, zdravia a rodiny MsÚ

 

11. Návrh Dodatku č.12 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 14.55-15.10

Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ

 

12. Novelizácia č. 1 VZN mesta Zvolen č.180 o podrobnostiach výkonu taxislužby 15.10-15.25

na území mesta Zvolen a prevádzkový poriadok stanovíšť taxislužby

Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ

 

13. Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok 15.25-15.35

Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ

 

14. Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 15.35-15.50

mesta Zvolen na obdobie 2021-2030 s výhľadom do roku 2035

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ

 

15. Projekt cyklochodník 15.50-16.00

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ

 

16. Zmeny a doplnky ÚPN M Zvolen č.11 – súhlas s obstaraním 16.00-16.15

Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ

 

17. Výmena člena Komisie ochrany verejného poriadku MsZ Zvolen 16.15-16.25

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 

18. Rôzne 16.25-16.30

 

19. Interpelácie a diskusia 16.30-16.45

 

20. Z á v e r 16.45-16.50