Skip to content

Social Network Badges

1. O t v o r e n i e 09.00-09.05

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 09.05-09.10

 

3. Správa o činnosti MsR 09.10-09.15 Predkladá: spravodajca MsR

 

4. Kontrola plnenia uznesení MsZ 09.15-09.20

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 

5. Monitorovanie rozpočtového hospodárenia Mesta Zvolen k 30.6.2021 09.20-09.30

Predkladá: Ing. Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

 

6. V. zmena rozpočtu Mesta Zvolen a rozpočtových organizácií – Zvolenské 09.30-09.45

kultúrne centrum, školy a školské zriadenia na rok 2021

Predkladá: Ing. Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

 

7. Nakladanie s majetkom Mesta 09.45-10.10

Predkladá: Ing. Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ

 

8. Novelizácia č.1 VZN Mesta Zvolen č.184 o prevádzkovom poriadku pohrebísk 10.10-10.25

Predkladá: Ing. Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ

 

9. Schválenie Mandátnej zmluvy ako výsledku verejného obstarávania na 10.25-10.40

„Správu bytového fondu vo vlastníctve mesta Zvolen 2021-2031″

Predkladá: Ing. Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ

 

10. VZN Mesta Zvolen o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území 10.40-11.00

mesta Zvolen v stanovených dňoch roka 2022

Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ

 

11. Dotácia 2021 – Rozšírenie účelu poskytnutej dotácie 11.00-11.15

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja MsÚ

 

12. Zrušenie rozpočtovej organizácie Zvolenské kultúrne centrum 11.15-11.30

Predkladá: Ing. Mikuš, prednosta MsÚ

13. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na podlimitnú 11.30-11.45

zákazku na „Dodávku zemného plynu pre mesto Zvolen a prevzatie záruky

za odchýlku pre roky 2022-2023“

Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

14. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na podlimitnú 11.45-12.00

zákazku na „Zvislé a vodorovné dopravné značenie na miestnych komunikáciách

v meste Zvolen na r. 2022-2024“

Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

Obedná prestávka 12.00 hod. – 13.00 hod.

 

15. Informácia o Koncepcii optimalizácie hospodárenia Mesta Zvolen, 13.00-13.30

vypracovanej na základe Uznesenia MsZ č.127/2020 zo dňa 14.12.2020

Predkladá: zástupca spol. Grant Thornton Advisory

 

16. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 155/2021 na vykonanie diela: 13.30-13.45

Cyklistický chodník Námestie SNP – sídlisko Zlatý potok – etapa 2

Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

17. Návrh na schválenie zmluvy, predmetom ktorej je dodanie služby 13.45-14.00

„Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov

v meste Zvolen 2022 – 2026“

Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

18. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen 14.00- 14.15

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen

 

19. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na zákazku s nízkou 14.15-14.30

hodnotou “Cyklolávka cez rieku Hron, projekt pre stavebné povolenie”

Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ

 

20. Územný plán mesta Zvolen – Zmeny a doplnky č.12 14.30-14.45

Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ

 

21. Rôzne 14.45-14.55

22. Interpelácie a diskusia 14.55-15.25

23. Z á v e r 15.25-15.30