Skip to content

Social Network Badges

1.   O t v o r e n i e                                                                                                          13.00-13.05

2.               Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice                                   13.05-13.10

 

3.   Správa o činnosti MsR                                                                                   13.10-13.20

Predkladá:  spravodajca MsR

 

4.    a/ Rozpočet Mesta Zvolen na roky 2018 – 2020                                                           13.20-13.40

Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

 

b/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Zvolen k návrhu                               13.40-13.50

rozpočtu na roky 2018 – 2020

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta

 

c/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Zvolen k dodržaniu podmienok                     13.50-14.00

na prijatie návratných zdrojov financovania pre rok 2018

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta

 

5.    Novelizácia  č.2 VZN č. 173 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy         14.00- 13.15

na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2018

Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

 

6.               Nakladanie s majetkom Mesta                                                                        14.15-14.45                                      Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ

 

7.    VI. zmena rozpočtu mesta Zvolen, škôl a školských zariadení a rozpočtovej    14.45-15.00

organizácie Zvolenské kultúrne centrum na rok 2017

Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

 

8.    VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk mesta Zvolen                                 15.00-15.15

Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ

 

9.    VZN o verejnej zeleni a ochrane drevín                                                            15.15-15.30

Predkladá: Ing. Tlučáková, referent pre ochranu drevín MsÚ

 

10.    Novelizácia  č.2 VZN č.113 o udeľovaní ocenení mesta Zvolen                         15.30-15.45

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ

 

11.   Novelizácia č. 1 VZN č. 135 o verejnom poriadku na území mesta Zvolen         15.45-16.00

Predkladá : Mgr. Juraj Chabada, náčelník MsP

 

12.   Správa o činnosti terénnych sociálnych pracovníkov v meste Zvolen                16.00-16.10

Predkladá:  PhDr. Koreňová, vedúca odboru soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ

 

13.   Správa o činnosti Komunitného centra„ Romano jilo“ na Unionke                                  16.10-16.20

Predkladá:  PhDr. Koreňová, vedúca odboru soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ

 

14.  Informácia o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom              16.20-16.30

zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských

zariadení na rok 2017/2018

Predkladá: Mgr. Marcinko, vedúci odboru školstva MsÚ

 

15.   Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra                                                        16.30-16.40

mesta Zvolen ukončených ku dňu 20.11.2017

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta

 

16.   Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra a útvaru hlavného                16.40-16.50

kontrolóra mesta Zvolen na I. polrok 2018

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta

 

17.               Schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta za II. polrok 2017                16.50-17.00

Predkladá: spravodajca MsR

 

18.   Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok                                                                      17.00-17.10

Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ

 

19.  Rôzne                                                                                                            17.10-17.15

 

20.   Interpelácie a diskusia                                                                                     17.15-17.30

 

21.  Z á v e r                                                                                                                     17.30-17.35