Skip to content

Social Network Badges

1. O t v o r e n i e 09.00-09.05

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 09.05-09.10

 

3. Správa o činnosti MsR 09.10-09.20

Predkladá: spravodajca MsR

 

4. Kontrola plnenia uznesení MsZ 09.20-09.30

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 

5. a/ Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2020 09.30-09.40 /s prílohou Správa o monitorovaní Programu rozvoja

mesta Zvolen za rok 2020/

Predkladá: Ing. Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

 

b/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu 09.40-09.50

Mesta Zvolen za rok 2020

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta

 

6. III. zmena rozpočtu Mesta Zvolen, RO – Zvolenského kultúrneho centra, 09.50-10.05

RO – škôl a školských zariadení na rok 2021

Predkladá: Ing. Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

 

7. Novelizácia č. 2 VZN č. 193 o poskytovaní sociálnych služieb Mestom Zvolen 10.05-10.15

a poskytovaní finančných príspevkov na zabezpečenie prevádzky sociálnej

služby neverejnému poskytovateľovi

Predkladá: PhDr. Koreňová, vedúca odboru soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ

 

8. Novelizácia č. 4 VZN č. 183 o podmienkach poskytovania starostlivosti 10.15-10.30

v zariadení starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa a úhradách

za poskytovanú starostlivosť

Predkladá: PhDr. Koreňová, vedúca odboru soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ

 

9. Dotácie na rok 2021 10.30-10.45

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ

 

10. Nakladanie s majetkom Mesta 10.40-11.00

Predkladá: JUDr. Pásztorová, vedúca majetkovo-právneho oddelenia MsÚ

 

11. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na podlimitnú 11.00-11.10

zákazku na správu bytového fondu vo vlastníctve mesta Zvolen

Predkladá: JUDr. Pásztorová, vedúca majetkovo-právneho oddelenia MsÚ

 

12. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na podlimitnú 11.10-11.20

Koncesiu na zabezpečenie obnovy a prevádzkovanie kúpaliska Neresnica,

vrátane zrealizovania investície pre jeho prevádzkovanie

Predkladá: JUDr. Pásztorová, vedúca majetkovo-právneho oddelenia MsÚ

 

13. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 255/2020 na 11.20-11.30

vykonanie diela: Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ na ulici J. Alexyho

Predkladá: Ing. Chrastinová, pov. vedením odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

14. Návrh na schválenie zmluvy o dielo na základe výsledku verejného obstarávania 11.30-11.40

na zákazku: Rekonštrukcia školského areálu na ZŠ P. Jilemnického 1 (I. ZŠ)

Predkladá: Ing. Chrastinová, pov. vedením odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

15. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na zákazku: 11.40-11.50

Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej

doprave/MHD/ pre mesto Zvolen

Predkladá: Ing. Chrastinová, pov. vedením odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

16. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na zákazku: 11.50-12.00

Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych

odpadov v meste Zvolen

Predkladá: Ing. Chrastinová, pov. vedením odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

17. Návrh na schválenie zmluvy na základe výsledkov verejného obstarávania 12.00-12.10

na zákazku: Rekonštrukcia mestskej komunikácie ul. Imatra – II. etapa

Predkladá: Ing. Chrastinová, pov. vedením odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

18. Správa o činnosti MsP Zvolen za rok 2020 12.20-12.30

Predkladá: Mgr. Chabada, náčelník MsP

 

19. Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok 12.10-12.20

Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ

 

20. Vyhodnotenie zimnej údržby 2020/2021 na území mesta Zvolen 12.30-12.40

Predkladá: Ing. Chrastinová, pov. vedením odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

21. Správa o činnosti protipožiarnych skupín za rok 2020, 12.40-12.50

návrh činnosti na rok 2021

Predkladá: Ing. Skrovný, PhD., preventivár mesta Zvolen

 

22. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen 12.50-13.00

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen

 

23. Rôzne 13.00-13.05

24. Interpelácie a diskusia 13.05-13.20

 

25. Z á v e r 13.20-13.25

dkze-36se-dkqu-ysp6-6pvk