Skip to content

Social Network Badges

1. O t v o r e n i e 09.00-09.05

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 09.05-09.15

3. Správa o činnosti MsR 09.15-09.25

Predkladá: spravodajca MsR

 

4. Kontrola plnenia uznesení MsZ 09.25-09.35

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 

5. Návrh VZN o verejnom poriadku na území mesta Zvolen 09.35-09.45

Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ

 

6. Návrh Novelizácie č. 2 VZN Mesta Zvolen č. 178 o určení výšky príspevku 09.45-09.55

na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu

nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen

Predkladá: PhDr. Almáši Koreňová, vedúca odboru školstva a vzdelávania MsÚ

 

7. Návrh Novelizácie č. 1 VZN Mesta Zvolen č. 193 o poskytovaní sociálnych služieb 09.55-10.05

Mestom Zvolen a poskytovaní finančných príspevkov na zabezpečenie prevádzky

sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi

Predkladá: PhDr. Koreňová, vedúca odboru soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ

 

8. Novelizácia č.1 VZN Mesta Zvolen č.198 o určení výšky finančných 10.05-10.15

prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,

dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Predkladá: Ing. Hrešová, vedúca oddelenia rozpočtu škôl a šk. zariadení MsÚ

 

9. Návrh Novelizácie č.1 VZN č.197 o miestnych daniach a miestnom 10.15-10.25

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Predkladá: Ing. Markovičová, vedúca oddelenia miestnych daní MsÚ

 

10. Nakladanie s majetkom Mesta 10.25-10.35

Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ

 

11. Návrh na schválenie zmluvy podľa výsledkov verejného obstarávania 10.35-10.45

„Čistenie a zimná údržba mesta Zvolen”

Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

 

12. Návrh na schválenie zmluvy podľa výsledkov verejného obstarávania 10.45-10.55

„Údržba mestskej verejnej zelene v meste Zvolen na roky 2020-2023″

Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

13. Návrh na schválenie Dodatku č 1 k zmluve o dielo č. 1008/2019 10.55-11.05

„ Námestie SNP Zvolen, pešia zóna – III. etapa “

Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

14. ÚPN Z Pamiatková zóna mesta Zvolen – zmeny a doplnky č.2 11.05-11.15 – súhlas s obstaraním

Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ

 

15. Voľba prísediacej Okresného súdu vo Zvolene 11.15-11.25

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 

16. Vzdanie sa členstva v Komisii dopravy a správy miestnych komunikácií 11.25-11.35

a v Komisii životného prostredia pri MsZ Zvolen

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 

17. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen, 11.35-11.45

ukončených ku dňu 18.05.2020

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta

 

18. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na zákazku 11.45-11.55

„Rekonštrukcia školského športového areálu VI. ZŠ Zvolen“

Predkladá: PhDr. Mgr. Sližik, PhD., poslanec MsZ

 

19 Rôzne 11.55-12.00

20. Interpelácie a diskusia 12.00-12.10

21. Z á v e r 12.10-12.15