Skip to content

Social Network Badges

1. O t v o r e n i e 13.00-13.05

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 13.05-13.15

3. Správa o činnosti MsR 13.15-13.25

Predkladá: spravodajca MsR

 

4. Nakladanie s majetkom Mesta 13.25-13.45

Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ

 

5. Dotácie na rok 2019 13.45-14.00

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ

 

6. Informácia: 14.00-14.15

a) Poverenie zástupcu primátorky mesta

b) Určenie rozsahu výkonu funkcie zástupcu primátorky

c) Ustanovenie okruhu úloh a činností zástupcu primátorky

d) Určenie platu zástupcu primátorky

Predkladá: Ing. Balkovičová, primátorka mesta

 

7. Odvolanie a delegovanie zástupcov Mesta Zvolen do orgánov 14.15-14.30

samospráv škôl a školských zariadení

Predkladá: Mgr. Strapková, pover. vedením odboru školstva MsÚ

 

8. Ročná správa o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta 14.30-14.40

Zvolen za rok 2018

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen

 

9. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen, 14.40-14.50

ukončených do 25.2.2019

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen

 

10. Informácia o technicko-organizačnom zabezpečení voľby 14.50-15.00

prezidenta SR na území mesta Zvolen

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 

11. Návrh na zvolenie členov VMČ č.1 a VMČ č.2 15.00-15.10

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 

12. Návrh na odvolanie a návrh na voľbu zástupcov Mesta 15.10-15.30

orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou Mesta

Zvolen a do právnickej osoby, ktorej je Mesto Zvolen členom

Predkladá: Ing. Košík, PhD., poslanec MsZ

Ing. Barna, PhD., poslanec MsZ

 

13. Projekt Bariny – zmena uznesení MsZ 15.30-15.45

Predkladá: Ing. Mgr. Richtárech, MHA, predseda Komisie FMaP

 

14. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 15.45-15.55

verejných funkcionárov o preverení podaní „ Oznámení funkcií,

zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ verejných

funkcionárov Mesta Zvolen

Predkladá: Ing. Niščáková, predsedníčka Komisie na ochranu verejného záujmu

 

15. Rôzne

a/Rámcový plán práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva 15.55-16.05

vo Zvolene na rok 2019

Predkladá: Ing. Mikuš, prednosta MsÚ

 

b/ Úprava plánu rekonštrukcie vonkajších športových areálov v ZŠ 16.05-16.20

Predkladá: PhDr. Mgr. Sližik, PhD., poslanec MsZ

 

16. Interpelácie a diskusia 16.20-16.30

 

17. Z á v e r 16.30-16.35