Skip to content

Social Network Badges

1. O t v o r e n i e 09.00-09.05

 

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 09.05-09.10

 

3. Správa o činnosti MsR 09.10-09.20

Predkladá: spravodajca MsR

 

4. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 09.20-09.30

odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020

Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

 

5. a/ Rozpočet Mesta Zvolen na roky 2020 – 2022 09.35-09.50

Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

 

b/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Zvolen k návrhu 09.50-10.00

rozpočtu na roky 2020 – 2022

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta

 

6. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, 10.00-10.10

dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2020

Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

 

7. V. zmena rozpočtu mesta, škôl a školských zariadení na rok 2019 10.10-10.25

Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

 

8. Nakladanie s majetkom Mesta 10.25-10.40 Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ

 

9. Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 10.40-10.55

na trhových miestach na území mesta Zvolen

Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ

 

10. Novelizácia č.1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Zvolen 10.55-11.10

Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ

 

11. Informácia o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom 11.10-11.20

zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských

zariadení na rok 2019/2020

Predkladá: PhDr. Almáši Koreňová, vedúca odboru školstva MsÚ

 

12. Koncepcia rozvoja školstva v meste Zvolen na obdobie 2020-2030 11.20-11.30

Predkladá: PhDr. Almáši Koreňová, vedúca odboru školstva MsÚ

 

13. Predloženie žiadosti o zapojenie sa do národného projektu 11.30-11.40

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce – informácia

Predkladá: PhDr. Koreňová, vedúca odboru soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ

 

14. Predloženie žiadosti o zapojenie sa do národného projektu 11.40-11.50

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni – informácia

Predkladá: PhDr. Koreňová, vedúca odboru soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ

 

15. Protest prokurátora proti uzneseniu MsZ č.91/2019 z 27.05.2019, 11.50-12.00

ktorým nevyhovelo žiadosti spoločnosti TYRION s.r.o.,

IČO: 51181126, Janka Kráľa 5, 975 01 Banská Bystrica

Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ

 

16. Zmeny a doplnky ÚPN M Zvolen č.11 – súhlas s obstaraním 12.00-12.15

Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ

 

17. Vzdanie sa členstva v Komisii kontrolnej pri MsZ Zvolen 12.15-12.25

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 

18. Správa o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra 12.25-12.35

mesta Zvolen, ukončenú ku dňu 25.11.2019

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta

 

19. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra 12.35-12.40

mesta Zvolen na obdobie 11/2019 – 5/2020

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta

 

20. Rôzne 12.40-12.45

 

21. Interpelácie a diskusia 12.45-13.00

 

22. Z á v e r 13.00-13.05