Skip to content

Social Network Badges

1. O t v o r e n i e 13.00-13.05

 

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 13.05-13.15

 

3. Správa o činnosti MsR 13.15-13.25

Predkladá: spravodajca MsR

 

4. Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Zvolen 13.25-13.35

za výcvikový rok 2017/2018 a návrh činnosti na výcvikový rok 2018/2019

Predkladá: Ing. Hancko, riaditeľ OR Hasičského a Záchranného zboru vo Zvolene

 

5. Monitorovanie rozpočtového hospodárenia Mesta Zvolen k 30.6.2018 13.35-13.50

Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

 

6. VI. zmena rozpočtu Mesta Zvolen a rozpočtovej organizácie 13.50-14.20

Zvolenské kultúrne centrum na rok 2018

Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

 

7. Nakladanie s majetkom Mesta 14.20-14.35 Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ

 

8. Komunitný plán sociálnych služieb v meste Zvolen na roky 2018 – 2023 14.35-14.45

Predkladá: Mgr. Denisa Kudríková, odbor sociálnych vecí, zdravia a rodiny MsÚ

 

9. Návrhy na udelenie ocenení mesta Zvolen 14.45-15.15

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ

 

10. ÚPN Z Zvolen – Čierne zeme Trňanský chodník – Zmeny a doplnky 15.15-15.30

– súhlas s obstaraním

Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ

 

11. Informácia o technicko-organizačnom zabezpečení volieb 15.30-15.40

do orgánov samosprávy obcí

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 

 

 

12. Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok 15.40-15.55

Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia Ms

13. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen, 15.55-16.05

ukončených do 17.9.2018

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen

14. Rôzne 16.05-16.10

 

15. Interpelácie a diskusia 16.10-16.25

 

16. Z á v e r 16.25-16.30