Skip to content

Social Network Badges

 

O t v o r e n i e 13.00-13.05

 

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 13.05-13.15

 

3. Správa o činnosti MsR 13.15-13.25

Predkladá: spravodajca MsR

 

4. Monitorovanie rozpočtového hospodárenia Mesta Zvolen k 30.6.2019 13.25-13.40

Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

 

5. Návrh na schválenie zmlúv na základe výsledkov verejného obstarávania 13.40-13.55

Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

6. IV. zmena rozpočtu Mesta Zvolen na rok 2019 13.55-14.15

Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

 

7. Nakladanie s majetkom Mesta 14.15-14.40

Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ

 

8. Urbanistická štúdia IBV Zolná – sever, súhlas s obstaraním 14.40-14.55 Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ

 

9. Informácia o činnosti Dobrovoľného hasičského Zboru mesta Zvolen 14.55-15.05

za výcvikový rok 2018/2019 a návrh činnosti na výcvikový rok 2019/2020

Predkladá: Ing. Hancko, veliteľ DHZ mesta Zvolen

 

10. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na zákazku 15.05-15.20

na dodanie stavebných prác „Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici

Strážska cesta vo Zvolene, úsek č.1“

Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

11. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na podlimitnú 15.20-15.35

zákazku „Dodávka zemného plynu pre mesto Zvolen a prevzatie záruky za odchýlku“

Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

 

 

12. Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR 15.35-15.45

Predkladá: Ing. Mikuš, prednosta MsÚ

 

13. Informácia o plnení povinností Mesta Zvolen vyplývajúcich 15.45-15.55

zo zákona č.54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predkladá: Ing. Mikuš, prednosta MsÚ

 

14. Rôzne 15.55-16.00

 

15. Interpelácie a diskusia 16.00-16.15

 

16. Z á v e r 16.15-16.20