Skip to content

Social Network Badges

1. O t v o r e n i e 09.00-09.05

 

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 09.05-09.10

 

3. Správa o činnosti MsR 09.10-09.20

Predkladá: spravodajca MsR

 

4. Kontrola plnenia uznesení MsZ 09.20-09.30

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 

5. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na zákazky: 09.30-09.40

a/ „Rekonštrukcia školského areálu na ZŠ P. Jilemnického 1 ) I.ZŠ) “

b/ „Rekonštrukcia školského areálu na ZŠ P. Jilemnického 2 (III ZŠ)“

c/ „Rekonštrukcia mestskej komunikácie ul. Imatra – II. etapa“

Predkladá: Ing. Chrastinová, pov. vedením odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

6. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na zákazky: 09.40-09.50

a) Dodávka elektrickej energie

b) Dodávka elektrickej energie a prevzatie záruky na odchýlky

Predkladá: Ing. Chrastinová, pov. vedením odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

7. Novelizácia č.3 VZN mesta Zvolen č.183 o podmienkach poskytovania 09.50-10.00

starostlivosti v zariadení starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa

a úhradách za poskytovanú starostlivosť

Predkladá: PhDr. Koreňová, vedúca odboru soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ

8. Nakladanie s majetkom Mesta 10.00-10.10

Predkladá: Ing. Vaľková, pov. vedením odboru SM MsÚ

 

9. Novelizácia č. 2 VZN Mesta Zvolen č.180 o podrobnostiach výkonu taxislužby 10.10-10.20

na území mesta Zvolen a prevádzkový poriadok stanovíšť taxislužby

Predkladá: Ing. Vaľková, pov. vedením odboru SM MsÚ

 

10. Návrh na schválenie zámeru vyhlásenia verejného obstarávania na zákazku 10.20-10.30

na dodanie služieb podľa Prílohy č.1 zákona o verejnom obstarávaní

„Bezpečnostné služby – stráženie areálu bývalých Kasární kpt. Nálepku,

Zvolen – Balkán ( Ul. Unionka, Zvolen ) pre rok 2021-2024“

Predkladá: Ing. Vaľková, pov. vedením odboru SM MsÚ

 

11. Nízkouhlíková stratégia mesta Zvolen 10.30-10.40

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ

 

 

 

12. Novelizácia č. 2 VZN č.179 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov 10.40-10.50

z rozpočtu Mesta Zvolen.

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ

 

13. Petícia za výstavbu atletického štadióna s 400 m bežeckou dráhou v 10.50-11.05

školskom športovom areáli VI. Základnej školy M. Rázusa vo Zvolene

Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ

 

14. Rôzne 11.05-11.10

 

15. Interpelácie a diskusia 11.10-11.25

 

16. Z á v e r 11.25-11.30

dkze-36se-dkqu-ysp6-6pvk