Skip to content

Social Network Badges

1. O t v o r e n i e 09.00-09.05

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 09.05-09.15

3. Správa o činnosti MsR 09.15-09.25

Predkladá: spravodajca MsR

 

4. Kontrola plnenia uznesení MsZ 09.25-09.35

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 

5. Nakladanie s majetkom Mesta 09.35-09.50

Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ

 

6. Dotácie na rok 2020 09.50-10.05

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, ved. odboru rozvoja mesta MsÚ

 

7. Rámcový plán práce MsR a MsZ na rok 2020 10.05-10.15

Predkladá: Ing. Mikuš, prednosta MsÚ

 

8. Informácia o zmenách Organizačného poriadku MsÚ Zvolen 10.15-10.30

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 

9. Delegovanie zástupcov Mesta Zvolen do orgánov samospráv 10.30-10.45

škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zvolen

Predkladá: PhDr. Almáši Koreňová, ved. odboru školstva a vzdelávania MsÚ

 

10. Upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Zvolen č. Pd 28/20/6611-2 10.45-11.00

zo dňa 30.01.2020 a Protest prokurátora proti Uzneseniu Mestského

zastupiteľstva Mesta Zvolen č. 67/2019 zo dňa 29.04.2019

Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ

 

11. Územný plán mesta Zvolen – zmeny a doplnky č.12 – súhlas s obstaraním 11.00-11.15

Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ

 

12. Zmena účelu použitia kapitálových výdavkov 11.15-11.25

Predkladá: Ing. Hruška, poslanec MsZ

 

13. Ročná správa o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta 11.25-11.35

Zvolen za rok 2019

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen

 

 

14. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen, 11.35-11.45

ukončených do 24.02.2020

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen

 

15. Rôzne 11.55-12.00

 

16. Interpelácie a diskusia 12.00-12.15

 

17. Z á v e r 12.15-12.20