Skip to content

Social Network Badges

1. O t v o r e n i e 17.00-17.05

 

2. Schválenie programu rokovania MsZ 17.05-17.10

3. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 17.10-17.15

 

4. Prerokovanie návrhov opatrení v súvislosti s trvajúcou mimoriadnou 17.15-17.30

situáciou vyvolanou šíriacim sa koronavírusom COVID 19

Predkladá: Ing. Zdút-Šťastný, poslanec MsZ

 

5. Prerokovanie dopadu mimoriadnej situácie na ekonomiku mesta, 17.30-17.45

jej vplyv na aktuálny rozpočet a návrh možných opatrení na ich zmiernenie

vrátane prerokovania účinných opatrení na zmiernenie dopadov

na ekonomické subjekty podnikajúce v meste Zvolen

Predkladá: Ing. Zdút-Šťastný, poslanec MsZ

 

6. Prerokovanie Zmluvy na čistenie a zimnú údržbu miestnych komunikácií 17.45-18.00

a chodníkov v meste Zvolen počas 4 kalendárnych rokov

Predkladá: Ing. Zdút-Šťastný, poslanec MsZ

 

7. Rôzne 18.00-18.05

 

8. Interpelácie a diskusia 18.05-18.15

 

9. Z á v e r 18.15-18.20