Skip to content

Social Network Badges


1. O t v o r e n i e 09.00-09.05

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 09.05-09.15

3. Správa o činnosti MsR 09.15-09.25

Predkladá: spravodajca MsR

 

4. Správa o činnosti protipožiarnych skupín za rok 2019, návrh činnosti na rok 2020 09.25-09.35

Predkladá: Ing. Skrovný, PhD., preventivár mesta Zvolen

 

5. Kontrola plnenia uznesení MsZ 09.35-09.45

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 

6. Monitorovanie rozpočtového hospodárenia Mesta Zvolen k 30.6.2020 09.45-09.55

Predkladá: Ing. Hrešová, pov. vedením ekonomického odboru MsÚ

 

7. a/ II. zmena rozpočtu Mesta Zvolen na rok 2020 09.55-10.05

Predkladá: Ing. Hrešová, pov. vedením ekonomického odboru MsÚ

b/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Zvolen k dodržaniu 10.05-10.15

podmienok na prijatie návratnej finančnej výpomoci v roku 2020

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen

 

8. Novelizácia č.1 VZN Mesta Zvolen č.198 o určení výšky finančných prostriedkov 10.15-10.25

na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy

a dieťa školského zariadenia

Predkladá: Ing. Hrešová, pov. vedením ekonomického odboru MsÚ

 

9. Novelizácia č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 179 o poskytovaní dotácií 10.25-10.35

a finančných príspevkov z rozpočtu Mesta Zvolen.

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ

 

10. Nakladanie s majetkom Mesta 10.35-10.55

Predkladá: Ing. Vaľková, pov. vedením odboru SM MsÚ

 

11. Návrh VZN Mesta Zvolen o zákaze prevádzkovania hazardných hier 10.55-11.10

na území mesta Zvolen v stanovených dňoch roka 2021

Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ

 

12. Územný plán mesta Zvolen – zmeny a doplnky č.11 11.10-11.20

Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ

 

13. Zmena projektu „Vodozádržné opatrenia v parku J.D. Matejovie vo Zvolene“ 11.20-11.30

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ

 

14. Návrh na schválenie zámeru vyhlásenia verejného obstarávania na predmet 11.30-11.40

zákazy „Nákup 4 ks mestských nízkopodlažných autobusov s pohonom

CNG pre mesto Zvolen“

Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

15. Návrh na schválenie zámeru vyhlásenia verejného obstarávania na predmet 11.40-11.50

zákazky „Rekonštrukcia parku Jozefa Dekréta Matejovie“

Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

16. Informácia o činnosti Dobrovoľného hasičského Zboru mesta Zvolen 11.50-12.00

za výcvikový rok 2019/2020 a návrh činnosti na výcvikový rok 2020/2021

Predkladá: Ing. Hancko, veliteľ DHZ mesta Zvolen

 

17. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen 12.00-12.10

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen

 

18. Vzdanie sa členstva v Komisii školstva a vzdelávania MsZ vo Zvolene 12.10-12.30

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 

19. Rôzne 12.30-12.35

20. Interpelácie a diskusia 12.35-12.55

21. Z á v e r 12.55-13.00