Skip to content

Social Network Badges

1. O t v o r e n i e 09.00-09.05

 

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 09.05-09.10

 

3. Správa o činnosti MsR 09.10-09.20

Predkladá: spravodajca MsR

 

4. Kontrola plnenia uznesení MsZ 09.20-09.30

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 

5. Novelizácia č.2 VZN č.197 o miestnych daniach a miestnom poplatku 09.30-09.45

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Predkladá: Ing. Hrešová, pov. vedením ekonomického odboru MsÚ

 

6.. III. zmena rozpočtu mesta, škôl a školských zariadení a rozpočtovej 09.45-10.00

organizácie Zvolenské kultúrne centrum na rok 2020

Predkladá: Ing. Hrešová, pov. vedením ekonomického odboru MsÚ

 

7. Návrh na schválenie úpravy rozpočtu podľa celkových nákladov 10.00–10.15

na realizáciu stavby Námestie SNP Zvolen, pešia zóna – III. Etapa

Predkladá: Ing. Chrastinová, pov. vedením odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

8. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 1008/2019 10.15-10.30

na vykonanie diela Námestie SNP Zvolen, pešia zóna – III. Etapa

Predkladá: Ing. Chrastinová, pov. vedením odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

9. a/ Rozpočet Mesta Zvolen na roky 2021 – 2023 10.30-10.45 Predkladá: Ing. Hrešová, pov. vedením ekonomického odboru MsÚ

 

b/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Zvolen k návrhu 10.45-10.55 rozpočtu na roky 2021 – 2023

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta

 

10. VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách 10.55-11.05

a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach,

ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen

Predkladá: PhDr. Almáši Koreňová, vedúca odboru školstva a vzdelávania MsÚ

 

11. Delegovanie zástupcov Mesta Zvolen do orgánov samospráv škôl a 11.05-11.20

školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zvolen.

Predkladá: PhDr. Almáši Koreňová, vedúca odboru školstva a vzdelávania MsÚ

 

 

12. Nakladanie s majetkom Mesta 11.20-11.35

Predkladá: Ing. Vaľková, pov. vedením odboru SM MsÚ

 

13. Návrh na schválenie zámeru vyhlásenia verejného obstarávania na zákazku 11.35-11.45

na dodanie služieb podľa Prílohy č.1 zákona o verejnom obstarávaní

„Bezpečnostné služby – stráženie areálu bývalých Kasární kpt. Nálepku,

Zvolen – Balkán ( Ul. Unionka, Zvolen ) pre rok 2021-2024“

Predkladá: Ing. Vaľková, pov. vedením odboru SM MsÚ

 

14. Návrh Zásad odmeňovania účinkujúcich na sobášoch a slávnostných 11.45-11.55

podujatiach ZPOZ pri MsZ Zvolen

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ

 

15. Novelizácia č.3 VZN mesta Zvolen č.139 o pešej zóne 11.55-12.05

Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ

 

16. Novelizácia č.3 VZN Mesta Zvolen č. 191 o nakladaní s komunálnym 12.05-12.15

odpadom a drobným stavebným odpadom

Predkladá: Ing. Chrastinová, pov. vedením odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

17. Areál TMS Montys Zvolen – zastavovacia štúdia, zmena 1 12.15-12.30

Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ

 

18. Petícia proti podnetu právnickej osoby CENTRUM – SVET s.r.o., 12.30-12.45

Lieskovská 6, 960 01 Zvolen

Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ

 

19. Cyklistický chodník Námestie SNP – sídlisko Zlatý Potok – Etapa 2 12.45-12.55

- zmluva s dodávateľom

Predkladá: Ing. Chrastinová, pov. vedením odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

20. Voľba členov Komisie školstva a vzdelávania MsZ Zvolen 12.55-13.05

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 

21. Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok 13.05-13.15

Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ

 

22. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen 13.15-13.25

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen

 

23. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra 13.25-13.35

mesta Zvolen na obdobie I. polroku 2021

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen

 

24. Rôzne 13.35-13.40

 

25. Interpelácie a diskusia 13.40-13.55

 

26. Z á v e r 13.55-14.00

dkze-36se-dkqu-ysp6-6pvk