Skip to content

Social Network Badges

1. O t v o r e n i e 09.00-09.05

 

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 09.05-09.10

 

3. Správa o činnosti MsR 09.10-09.20

Predkladá: spravodajca MsR

 

4. Kontrola plnenia uznesení MsZ 09.20-09.30

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 

5. Novelizácia č.3 VZN č.197 o miestnych daniach a miestnom poplatku 09.30-09.45

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Predkladá: Ing. Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

 

6. Nakladanie s majetkom Mesta 09.45-10.00

Predkladá: Ing. Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ

 

7. Novelizácia č. 3 VZN č. 179 o poskytovaní dotácií 10.00-10.15

a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Zvolen

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ

 

8. Projekt „Rekonštrukcia školského areálu na ZŠ P. Jilemnického 2“ 10.15-10.30

- predloženie žiadosti o dotáciu

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ

 

9. Podnet spoločnosti PerFidem Alfa, s.r.o., Zvolen na obstaranie zmien 10.30-10.45

a doplnkov Územného plánu mesta Zvolen – súhlas s obstaraním

Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ

 

10. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na predmet 10.45-11.00

zákazky „Modernizácia učební v ZŠ Zvolen“

Predkladá: Ing. Chrastinová, pov. vedením odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

11. Rámcový plán práce MsR a MsZ na rok 2021 11.00-11.10

Predkladá: Ing. Mikuš, prednosta MsÚ

 

12. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen 11.10-11.20

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen

 

13. Rôzne 11.20-11.25

 

 

 

14. Interpelácie a diskusia 11.25-11.40

 

15. Z á v e r 11.40-11.45

dkze-36se-dkqu-ysp6-6pvk