Skip to content

Social Network Badges

 

1.Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
2.Skúška hlasovacieho zariadenia
3.Procedurálne otázky
4.Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k31.10.2017
5.Návrh dodatku, ktorým sa mení adopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Breznočíslo VZN-08/2015-Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Brezno
Predkladá:Ing.Ivan Brozman,poverený vedenímTechnických služieb mesta BreznoSpracovateľIng. Ivan Brozman, poverený vedenímTechnických služieb mestaBrezno
6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. XX/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN – 05/2015 o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa

 

7.Majetkové záležitosti
7.1
Žiadosť Kataríny Ulbrichtovej o
odkúpenie pozemku v
Brezne, miestna časť
Bujakovo
7.2
Odkúpenie pozemkov v
k. ú. Brezno pre a
kciu stavba „Cyklotrasa Brezno
-
Valaská“ od SUNIK, s.r.o.
7.3
Žiadosť Richarda Molitorisa a
Daniela Lehockého o
nájom pozemkov pri
futbalovom štadióne v
Brezne
Predkladá:
JUDr. Iveta Biela, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského
úradu Brezno zas
túpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
Spracoval:
Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno
zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
7.4
Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľs
tva mesta Brezna č. 104/2017 zo
dňa
22. júna 2017
Číslo spisu
Vybavuje/
Brezno
MsÚ
-
2017/
6133
-
01
OSOaVS/048/6306 221
31.10.2017
MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
7.5
Schváleni
e spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej
súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na p
redaj
pozemkov v
lokalite
Mlynná
dolina v
k. ú. Brezno
7.6
Žiadosť
Mariána Kováča
, bytom Brezno o
odkúpenie časti pozemkov vo
vnútornom areáli pri Strednej odbornej škole techniky a služieb s
vchodom z
Ulice Boženy Němcovej
7.7.
Žiadosť
Ľubomíra Zachara
, bytom B
rezno
o
odkúpenie pozemku v
lokalite
Podkoreňová
7.8
Žiadosť Ing.
Ondreja Šramka
bytom Bratislava o
zámenu pozemkov na ul.
Potočnej v
Brezne
7.9
Ž
iadosť spoločnosti
BOLMA
R s.r.o., IČO: 46
510
346, so sídlom: MPČĽ
2174/38, 977 03 Brezno o
postúpenie práv a
pov
inností na spoločnosť
Prestige Fashion s.r.o., IČO : 47879980 so sídlom: MPČĽ 2174/38, 977 03
Brezno
Predkladá:
Mgr. Vladimír Šiška, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského
úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
Spracoval
:
Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno
zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
7.10.
Žiadosť spoločnosti Harmanec Kuvert
o
odkúpenie
pozemkov
Predkladá:
Mgr. Michal Vetrák
, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestsk
ého
úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
Spracoval:
Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno
zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
7.11
Návrh
poradovníka žiadateľov o
byt a
obytnú miestnosť
podľa všeo
becne
záväzného nariadenia mesta Brezna číslo VZN
-
04/2012 o
hospodárení
s
bytmi a
obytnými miestnosťami v
zariadeniach určených k
trvalému bývaniu
vo vlastníctve mesta v
znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna
číslo VZN
01/2016
Predkladá:
Mgr
. Michal Vetrák
, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského
úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
Spracoval:
Odbor
ekonomiky a financovania
Mestského úradu Brezno zastúpený
vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým
8.
Informatívna
správa o
vykonan
ých zmenách rozpočtu
od 1.9.2017 do
30.09
.2017
Predkladá:
JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval:
Odbor ekonomiky a
financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcim odboru Ing.
Vladimírom Grlickým
9.
Návrh na
schvál
enie dotácie
na poskytovanie služby
sociálneho taxíka
v meste Brezno
na rok 2018
Predkladá:
JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval:
Odbor starostlivosti o
občana Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Jankou
Lemberkovou
MsÚ
-
2017/
6133
-
01
Mgr. Štulajterová/048/6306 221
Strana 2