Skip to content

Social Network Badges

 

1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

2. Skúška hlasovacieho zariadenia

 

3. Procedurálne otázky

 

4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 15.3.2019

Predkladá: Mgr.Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno

Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna VZN – XX/2019 trhový poriadok príležitostného trhu

Predkladá: Mgr.Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno

Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna VZN – XX/2019 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Brezno

Predkladá: Mgr.Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno

Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna VZN – XX/2019 , ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo 03/2016 o parkovaní motorových vozidiel, a výkone Taxi služby na území mesta

Predkladá: Ing. Ivan Kamenský, Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku

Spracoval: : Ing. Ivan Kamenský, Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna VZN – XX/2019 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v samosprávnej pôsobnosti mesta

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: PhDr. Janka Lemberková, Vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa

 

9. Správy hlavnej kontrolórky mesta Brezna

9.1. Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta v oblasti poskytovania dotácií z rozpočtu mesta

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

9.2. Správa o výsledku kontrol vybavovania a prešetrovania sťažností a petícií v podmienkach územnej samosprávy za rok 2018

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

10. Majetkové záležitosti

 

10.1 Žiadosť p. Ivana Čutku o prenájom nehnuteľného majetku mesta – 1- izbový byt na ul. Štvrť Ladislava Novomestského 1230/8, byt č. 14 v Brezne

10.2. Žiadosť p. Ivety Murínovej o prenájom nehnuteľného majetku mesta – 1- izbový byt na ul. Štvrť Ladislava Novomestského 1230/8, byt č. 15 v Brezne

10.3 Žiadosť MUDr. Hussaina Ahmeda Allwaima o prenájom nehnuteľného majetku mesta – 1- izbový byt na ul. Nálepkova 1194/11, byt č. 37 v Brezne

10.4 Žiadosť Jozefa Ridzoňa o odkúpenie pozemku na Pestovateľskej ulici v Brezne

10.5 Žiadosť Mateja Loviča o odkúpenie pozemkov v k. ú. Jarabá, lokalita Bachláč

Predkladá: Mgr. Michal Vetrák, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

10.6 Žiadosť Štefana Cicu, bytom Ladislava Sáru č. 3, 977 01 Brezno, o odkúpenie nehnuteľného majetku mesta Brezno – nebytové priestory v bytovom dome na Ulici Ladislava Sáru č. 5

Predkladá: Mgr. Vladimír Šiška, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

10.7. Darovanie spoluvlastníckeho podielu k pozemkom parciel reg. E – KN č. 2190, 2191, 2561/1, 2561/ 2, 2562/1, 2562/2 a 2562/3, nachádzajúcich sa na ulici Pionierskej v Brezne v prospech Mesta Brezno

Predkladá: JUDr. Zdenko Roštár, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

11. Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2018

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno

 

12. Rozpočet mesta Brezna na rok 2019 – návrh na II. zmenu

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

13. Informatívna správa o zmenách rozpočtu od 01.01.2019 do 28.02.2019

Predkladá: Mgr.Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

14. Rôzne

14.1. Návrh na poskytnutie dotácií pre účely kultúry v roku 2019

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

14.2. Návrh na poskytnutie dotácií pre účely športu v roku 2019

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

14.3. Poskytnutie dotácie cirkevnej organizácii Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Brezno v roku 2019

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

14.4. Návrh na doplnenie členov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na volebné obdobie 2018 – 2022

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta

Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr.

Zuzanou Ďurišovou

14.5. Menovanie členov komisie na posudzovanie splnenia podmienok pre

poskytovanie nenávratného finančného príspevku mesta na podporu udržania a

obnovy pamiatkovej zóny mesta Brezno.

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta

Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr.

Zuzanou Ďurišovou

14.6. Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti komisií

 

 

15. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka mestskej polície

 

16. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

17. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna