Skip to content

Social Network Badges

 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

2. Skúška hlasovacieho zariadenia

 

3. Procedurálne otázky

 

4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 15.3.2018

Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o podmienkach poskytovania nenávratného finančného príspevku mesta na podporu udržania a obnovy pamiatkovej zóny mesta Brezno

Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania MsÚ Brezno, zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým

 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Brezno

Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania MsÚ Brezno, zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým

 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN – 14/2015 o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa

Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

 

8. Majetkové záležitosti

8.1 Žiadosť Miroslava Balcara o predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v budove areálu Zimného štadióna na ŠLN č. 34 v Brezne

Predkladá: Ing. Ivan Kamenský, riaditeľ TS Brezno

Spracovala: Ing. Iveta Purgatová, hlavná ekonómka

 

8.2 Žiadosť spoločnosti Harmanec-Kuvert spol. s r.o. Brezno o odkúpenie pozemkov

8.3 Opakované schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku v areáli technologického parku na Vrbovej ulici v Brezne

8.4 Schválenie dohody o ukončení zmluvy medzi Mestom Breznom a spoločnosťou HOTEL ĎUMBIER s.r.o.

8.5 Žiadosť Márie Boháčikovej o odkúpenie pozemku v Pohronskej Polhore

8.6 Žiadosť Dušana Schmidta o odkúpenie pozemkov v lokalite Rohozná v Brezne

Predkladá: Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

 

8.7 Žiadosť Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Banská Bystrica o odkúpenie pozemkov v k. ú. Valaská, areál ČOV Brezno

8.8 Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov v k. ú. Jarabá

Predkladá: JUDr. Iveta Biela, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

 

8.9 Žiadosť Milana Urbana, bytom Braväcovo 191, 976 64 Braväcovo, o odkúpenie pozemku na Poľnej ulici v Brezne

8.10 Žiadosť COOP Jednota BREZNO, spotrebné družstvo, IČO : 36 009 342, so sídlom Nám. Gen. M. R. Štefánika 44/52, 977 01 Brezno, o odkúpenie pozemku v lokalite Mazorníkovo, na ulici MPČĽ

8.11 Odkúpenie bytov v bytovom dome v k. ú. Brezno, na Mládežníckej ulici č. 6, do vlastníctva Mesta Brezno

Predkladá: Mgr. Vladimír Šiška, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno 6.2.

 

9. Správa o činnosti Mestskej polície Brezno za rok 2017

Predkladá: Ing. Ján Fedor, Náčelník Mestskej polície Brezno

Spracoval: Ing. Ján Fedor, Náčelník Mestskej polície Brezno

 

10. Správy hlavnej kontrolórky

10.1 Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií na Mestskom úrade Brezno

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

10.2 Správa z kontroly vykonávania základnej finančnej kontroly v školách a školských zariadeniach zriadených mestom

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

11. Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu k 28.2.2018

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým

 

12. Rôzne

12.1 Návrh na poskytnutie dotácií pre účely kultúry v roku 2018

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania MsÚ Brezno, zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým

 

12.2 Návrh na poskytnutie dotácií pre účely športu v roku 2018

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania MsÚ Brezno, zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým

 

12.3 Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

o činnosti komisií

 

13. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka mestskej polície

 

 

14. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

15. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna