Skip to content

Social Network Badges

1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

2. Skúška hlasovacieho zariadenia

 

3. Procedurálne otázky

 

4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 15.6.2018

Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

 

 

5. Prerokovanie protestu prokurátora proti ustanoveniam §§ 2, 5, 6, 7 a 8 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezno č. 20/2015

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval. Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom mestského úradu Mgr. Martinom Juhaniakom

 

 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta VZN – XX/2018 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mesta Brezno

Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

 

 

7. Schválenie územnoplánovacej dokumentácie – Územný plán mesta Brezno – Zmeny a doplnky č. XII

Predkladá: Ing. Barbora Halásová, architektka mesta

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o záväzných častiach Územného plánu mesta Brezna – Zmeny a doplnky XIII., ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 65/2001 o záväzných častiach Územného plánu mesta Brezna

Predkladá: Ing. Barbora Halásová, architektka mesta

Spracoval: Obor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

 

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

MsÚ – 2018/9886-01 Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 2

 

 

9. Majetkové záležitosti

 

9.1 Žiadosť Anny Telkovej o odkúpenie pozemku na Baštovej ulici v Brezne, miestna časť Zadné Halny

9.2 Žiadosť Heleny Kokavcovej o odkúpenie pozemku na Nám. gen. M.R. Štefánika v Brezne

Predkladá: JUDr. Iveta Biela, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

 

9.3 Schválenie uzatvorenia Záložnej zmluvy medzi ŠFRB ako záložným veriteľom a mestom Brezno a spoločnosťou Nájomné byty, s.r.o. ako záložcami za účelom zabezpečenia úveru vo výške 655 200,00 eur na obstaranie 24 nájomných bytov na Ulici ŠLN v Brezne

9.4 Schválenie uzatvorenia Záložnej zmluvy medzi ŠFRB ako záložným veriteľom a mestom Brezno a spoločnosťou Nájomné byty, s.r.o. ako záložcami za účelom zabezpečenia úveru vo výške 34 550,00 eur na obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti k 24 nájomným bytom na Ulici ŠLN v Brezne

Predkladá: Mgr. Vladimír Šiška, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno

 

 

9.5 Žiadosť spoločnosti MEACORP s. r. o. o odkúpenie pozemku na Ulici ČSA

9.6 Žiadosť Mgr. Radoslava Rusnáka o zámenu pozemkov na Potočnej ul. v Brezne

9.7 Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov na Potočnej ulici v Brezne

9.8 Opätovná žiadosť Márie Boháčikovej o odkúpenie pozemku v Pohronskej Polhore

9.9 Žiadosť spoločnosti Mako plus s.r.o. o zníženie nájmu nebytových priestorov – futbalový štadión

9.10 Návrh poradovníka na byty

9.11 Odkúpenie nehnuteľnosti – futbalového miniihriska na Pionierskej ulici č. 4, Brezno

9.12 Schválenie odpredaja majetku obchodnej spoločnosti LESY MESTA BREZNA, s.r.o. – pozemky nachádzajúce sa v k. území Brezno, lokalita Hlinka

9.13 Žiadosť Mareka Hlaváčika o odkúpenie pozemku na Ulici Fraňa Kráľa v Brezne

Predkladá: Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

MsÚ – 2018/9886-01 Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 3

 

 

10 Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Brezna do roku 2022

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu Brezno

 

11 Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu od 1.5.2018 do 31.5.2018

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým

 

12 Správa o stave a vývoji pohľadávok za I. štvrťrok 2018

Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým

 

13A Rozpočet mesta Brezno – návrh na III. zmenu

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým

 

13B Vyjadrenie HK

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

13C Rozpočet mesta Brezno – návrh na IV. zmenu

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým

 

14 Správy hlavnej kontrolórky

14.1 Správa z vykonanej kontroly čerpania príspevkov na obstaranie

dlhodobého nehmotného a hmotného majetku na Technických službách

Brezno.

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

14.2 Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Brezna v II.

polroku 2018

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná

 

15 Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia akciovej spoločnosti Veolia Energia Brezno, a.s. za rok 2017

Predkladá: Benedikt Lavrinčík, predseda Predstavenstva Veolia Energia Brezno, a.s.

Spracoval: Benedikt Lavrinčík, predseda Predstavenstva Veolia Energia Brezno, a.s.

 

16 Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie NsP Brezno

Predkladá: Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n.o.

Spracoval: Ing. Tóthová Oľga, námestník pre ekonomický úsek NsP Brezno, n.o.

 

17 Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. za rok 2017

Predkladá: Ing.. Vladimír Svrbický, predseda Predstavenstva StVS a.s., Banská Bystrica

Spracoval: Ing.. Vladimír Svrbický, predseda Predstavenstva StVS a.s., Banská Bystrica

 

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

MsÚ – 2018/9886-01 Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 4

 

 

 

 

18 Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Lesy mesta Brezno s.r.o. za rok 2017

Predkladá: Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s.r.o .Brezno

Spracoval: Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s.r.o .Brezno

 

 

19 Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Združenia obcí EKOLÓG za rok 2017

Predkladá: Ing. František Budovec, predseda Predstavenstva Združenia obcí EKOLÓG

Spracoval: Mgr. Branislav Čecho, výkonný riaditeľ Združenia obcí EKOLÓG

 

20 Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti SEKOLÓG s.r.o. Brezno za rok 2017

Predkladá: Mgr. Branislav Čecho, konateľ Sekológ, s.r.o.

Spracoval: Mgr. Branislav Čecho, konateľ Sekológ, s.r.o.

 

21 Rôzne

21.1 Žiadosť občianskeho združenia Tanečno-športové centrum Rytmus Brezno o poskytnutie dotácie

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým

 

21.2 Správa o plnení PHSR k 31.12.2017

Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno

Spracoval: Mgr. Milada Medveďová, SOR odboru investičného Mestského úradu Brezno

 

21.3 Návrh zápisov do Kroniky mesta Brezna za rok 2017

Predkladá: PhDr. Anna Štulrajterová, mestská kronikárka

Spracoval: PhDr. Anna Štulrajterová, mestská kronikárka

 

 

21.4 Delegovanie zástupcov mesta Brezna do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

 

21.5 Podanie žiadostí o podporu vo forme úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu zariadenia sociálnych služieb s názvom „Zariadenie pre seniorov a denný stacionár“ na ul. Boženy Němcovej 1090/25 v Brezne

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor investičný Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

21.6 Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti komisií

 

 

 

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

MsÚ – 2018/9886-01 Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 5

 

 

 

22 Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka mestskej polície

 

23 Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

24 Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna