Skip to content

Social Network Badges

 

 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

2. Skúška hlasovacieho zariadenia

 

3. Procedurálne otázky

 

4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 15.10.2019

Predkladá: Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno

Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta VZN – XX/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Brezno

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

6. Majetkové záležitosti

6.1. Žiadosť občianskeho združenia Detské centrum PLAY Brezno o nájom nebytových priestorov v budove na nám. M. R. Štefánika 3/3 v Brezne

6.2. Žiadosť LESY MESTA BREZNO, s.r.o. o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemok mesta

Predkladá: JUDr. Iveta Biela, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

6.3. Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejšie návrhy na uzatvorenie kúpnych zmlúv na predaj pozemku na Vagnárskej ulici, v k. ú. Brezno

6.4. Uzatvorenie ,,Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena „ s Stredoslovenskou distribučnou a.s. k parcelám č. EKN 11395/1 a 16148/10 v k.ú Brezno

 

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

 

6.5. Uzatvorenie ,,Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena „ s Stredoslovenskou distribučnou a.s. k parcele č. CKN 3858/212 v k.ú Brezno

Predkladá: JUDr. Zdenko Roštár, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

7. Návrhy na ocenenie za rok 2019

Predkladá: Mgr. Eva Skačanová, predsedníčka Komisie na posudzovanie návrhov na udelenie ocenenia pri MsZ mesta Brezna

Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

 

8. Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri uzatváraní zmluvných vzťahov v podmienkach Technických služieb mesta Brezna

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

9. Podanie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia lávky pre peších cez Hron“

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor riadenia projektov zastúpený Mgr. Miladou Medveďovou

 

10. Podanie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „ Rekonštrukcia mostu v Zadných Halnách, Brezno“.

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor riadenia projektov zastúpený Mgr. Miladou Medveďovou

 

11. Podanie žiadosti o dotáciu na realizáciu projektu „Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno“

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor riadenia projektov zastúpený Mgr. Miladou Medveďovou

 

12. Podanie žiadosti o dotáciu na realizáciu projektu „Spracovanie projektovej dokumentácie pre projekt cyklotrasy C3, C100“

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor riadenia projektov zastúpený Mgr. Miladou Medveďovou

 

 

13. Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti komisií

 

14. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka mestskej polície

 

15. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

16. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna