Skip to content

Social Network Badges

1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

2. Skúška hlasovacieho zariadenia

 

3. Procedurálne otázky

 

4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 14.09.2021

Predkladá: Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno

Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o obmedzení hazardných hier na území mesta Brezno

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Zuzanou Medveďovou

 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzného nariadenie č. VZN-6/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestom Brezno, v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. VZN-2/2021

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú spádové materské školy a školské obvody pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Brezno

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie číslo č. 10/2018 o verejnom poriadku na území mesta Brezna

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval Mgr. Július Štulajter, náčelník Mestskej polície Brezno

 

 

 

 

 

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

MsÚ – 2021/12573-01 Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 2

 

9. Majetkové záležitosti

9.1 Žiadosť spoločnosti DSK Real s.r.o. o odkúpenie pozemku, Štvrť L. Novomeského v Brezne

9.2 Žiadosť Slovenskej správy ciest o nájom pozemku v k. ú. Jarabá

9.3. Žiadosť LESY MESTA BREZNO, s.r.o. o nájom poľnohospodárskych pozemkov v k. ú. Brezno, lokalita Banisko

9.4 Žiadosť Vladimíra Schallera o odkúpenie pozemku v Brezne, Ul. Hradby

9.5 Odkúpenie nehnuteľností na Záhradnej ul. v Brezne od Ing. Jána Pampuríka a Ivety Pampuríkovej

9.6 Žiadosť Tatiany Bílikovej o odkúpenie pozemkov v Brezne, Okružná ul.

9.7 Žiadosť Marianny Tainovej o odkúpenie pozemku v Brezne, Mliekárenská ul.

9.8. Žiadosť Jána Švantnera o zámenu pozemkov v Brezne, Ul. Potočná

Predkladá: JUDr. Iveta Biela, Odbor právny a majetkový Mestského úradu

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

 

9.9. Žiadosť Maroša Živčáka o zmenu účelu nájmu a výšky nájmu prenajatého nebytového priestoru v budove Arény Brezno- Zimný štadión, reštaurácia bar Zimák

Predkladá: Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ TS Brezno

Spracoval: Ing. Iveta Purgátová, ekonómka TS Brezno

 

9.10. Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov v lokalite Predné Halny

9.11. Žiadosť Miroslavy Vorobjevovej, bytom Brezno, o odkúpenie pozemku na Stromovej ulici

9.12 Žiadosť MUDr. Štefana Čemsáka, bytom Brezno, o odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa medzi Rázusovou ulicou a Ulicou Boženy Němcovej v Brezne (časť areálu Technických služieb Brezno)

9.13 Žiadosť Romana Medveďa, bytom Brezno, o odkúpenie pozemku v lokalite

Mazorníkovo, na Potočnej ulici

9.14. Žiadosť Pavla Hrušku a Lucie Hruškovej, obaja bytom : Nálepkova 1191/20, 977 01 Brezno, o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena

9.15 Odkúpenie pozemkov v lokalite Mlynná dolina – Hlinka od obchodnej spoločnosti LESY MESTA BREZNO, s.r.o., schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov v lokalite Mlynná dolina – Hlinka

9.16 Schválenie uzatvorenia zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva bytu č. 28 nachádzajúceho sa na 3 p. v bytovom dome súpisné číslo : 1789, na Mládežníckej ulici č. 6 v Brezne, zapísaného v prospech Oldřicha Janíka a Jaroslavy Janíkovej, obaja trvale bytom Brezno

Predkladá: Mgr. Vladimír Šiška, Odbor právny a majetkový Mestského úradu

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

 

9.17 Žiadosť Mgr. Martiny Latinákovej, bytom ŠLN 1229/5 Brezno, o odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v obci Jarabá

9.18 Žiadosť MUDr. Iryny Hats o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna – 1-izbový byt v Brezne na ul. Štvrť Ladislava Novomestského 1230/8, byt č. 19

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

MsÚ – 2021/12573-01 Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 3

 

 

9.19 Žiadosť Viliama Adameka, bytom Židlovo 28, 977 01 Brezno o zámenu pozemkov na Ul. Židlovo v Brezne

9.20 Schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy a zmluvy o spolupráci medzi Mestom Brezno ako prenajímateľom, BBSK ako poskytovateľom dotácie a Horehronským múzeom ako nájomcom

9.21 Žiadosť Pavla Kováčika o odkúpenie pozemku v k. ú. Čierny Balog, lokalita Chamarová

Predkladá: Mgr. Michal Vetrák, Odbor právny a majetkový Mestského úradu

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

 

 

10. Plnenie rozpočtu mesta Brezno za 1. polrok 2021

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

11. Rozpočet mesta Brezna na rok 2021 – návrh na IV. zmenu

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

12. Správa o vykonaných zmenách rozpočtu od 01.05.2021 do 31.07.2021

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

13. Stav pohľadávok mesta za II. štvrťrok 2021

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

 

14. Dotácie a príspevky

14.1 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na obnovu pamiatkovej zóny

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

14.2 Poskytnutie dotácie pre účely kultúry v roku 2021

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

14.3 Poskytnutie dotácie pre účely športu v roku 2021

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

 

 

 

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

MsÚ – 2021/12573-01 Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 4

 

14.4 Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Brezna pre Nemocnicu s poliklinikou Brezno, n.o.

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

15. Správy hlavnej kontrolórky

15.1 Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v podmienkach škôl a školských zariadení zriadených mestom Brezno.

15.2 Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v podmienkach zriadených základných škôl v meste Brezno.

15.3 Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri hospodárení s majetkom mesta v príspevkovej organizácii mesta – Technické služby mesta Brezno (Plaváreň Brezno)

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

16. Správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno za I. polrok.2021

Predkladá: Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ TS Brezno

Spracoval: Ing. Iveta Purgátová, hlavná ekonómka TS Brezno

 

17. Správa o činnosti Mestskej polície Brezno za I. polrok 2021

Predkladá: Mgr. Július Štulajter, náčelník Mestskej polície Brezno

Spracoval: Mgr. Július Štulajter, náčelník Mestskej polície Brezno

 

18. Rôzne

18.1 Schválenie zástupcov mesta Brezno do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Pionierska 2 Brezno

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Útvar prednostky Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

18.2 Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Brezna na roky 2014 – 2022 za rok 2020

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor starostlivosti o obyvateľa zastúpený PhDr. Jankou Lemberkovou, vedúcou odboru

 

18.3 Obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu Mesta Brezna na podnet ING-SERVICES, s.r.o. Brezno, Krčulova 2

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval. Ing. Barbora Halásová, architektka mesta

 

18.4 Návrh na vydanie rozhodnutia vo veci porušenia povinnosti podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

Predkladá: Ing. Vladimír Strmeň, predseda komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

MsÚ – 2021/12573-01 Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 5

 

 

18.5 Návrh na schválenie zmeny zástupcu mesta Brezno ako člena Dozornej rady Oblastnej organizácie cestovného ruchu: REGIÓN HOREHRONIE

Predkladá: JUDr. Iveta Biela, Odbor právny a majetkový Mestského úradu

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

 

 

18.6 Schválenie uzatvorenia Záložnej zmluvy medzi Štátnym fondom rozvoja bývania ako záložným veriteľom a mestom Brezno ako záložcom za účelom zabezpečenia úveru vo výške 3 663 470,00 eur na obstaranie nájomného bytového domu s 96 nájomnými bytmi bežného štandardu na Ulici MPČĽ v Brezne formou výstavby

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor investičný Mestského úradu Brezno zastúpený Ing. Ivanom Kamenským, vedúcim odboru

 

18.7 Schválenie uzatvorenia Záložnej zmluvy medzi Štátnym fondom rozvoja bývania ako záložným veriteľom a mestom Brezno ako záložcom za účelom zabezpečenia úveru vo výške 196 150,00 eur na obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti k nájomnému bytového domu s 96 nájomnými bytmi bežného štandardu na Ulici MPČĽ v Brezne formou výstavby

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor investičný Mestského úradu Brezno zastúpený Ing. Ivanom Kamenským, vedúcim odboru

 

 

18.8 Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o

činnosti komisií

 

19. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka mestskej polície

 

20. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

21. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna