Skip to content

Social Network Badges

1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

2. Skúška hlasovacieho zariadenia

 

3. Procedurálne otázky

 

4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.04.2020

Predkladá: Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno

Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky osobám v hmotnej núdzi a ďalšej finančnej pomoci v mimoriadnych situáciách obyvateľom mesta Brezno

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru PhDr. Jankou Lemberkovou

 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN – 08/2015 -Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Brezno v znení dodatkov VZN – 09/2016 a VZN – 07/2017

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Ing., Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Technických služieb Brezno

Ing. Iveta Purgátová, hlavná ekonómka Technických služieb Brezno

 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna číslo VZN – 18/2019 o parkovaní motorových vozidiel a určení stanovíšť Taxi služby na území mesta Brezno v platnom znení

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor životného prostredia a stavebného poriadku Mestského úradu Brezno zastúpený povereným riadením odboru Ing. Petrom Tichým

 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna číslo VZN o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

 

 

 

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

MsÚ – 2020/10037 Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 2

 

 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

 

10. Majetkové záležitosti

10.1 Schválenie dodatku č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena „Brezno – rozšírenie vodovodu – prepojenie Ul. MPČĽ – Ul. Potočná

10.2 Žiadosť Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., IČO : 36 056 006, so sídlom: Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena – rozšírenie vodovodu

10.3 Žiadosť Jána Sroku, bytom Pohronská Polhora o odkúpenie pozemku v lokalite Pod Poľanou v k. ú. Pohronská Polhora

10.4 Žiadosť Erika Veverku, bytom Michalová o nájom pozemku v k. ú. Brezno

10.5 Odkúpenie pozemkov pre akciu stavba „Kompostáreň Brezno“, uzatvorenie kúpnej zmluvy s Jozefom Muránskym, Margitou Škvarkovou a Pavlom Koštiaľom

 

10.6 Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Brezna –objekt na Ul. 9. mája, súp. č. 2148, o. č. 52 ( pavilón „C“) za prebytočný pre účely dočasného užívania

10.7 Žiadosť spoločnosti BODY EVOLUTION s.r.o., Brezno, o zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte stavby – Materskej školy ,, pavilón D

10.8 Žiadosť spoločnosti Prestige Fashion, s. r. o Brezno, o zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte stavby nachádzajúcej sa na nám. gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne

Predkladá: Mgr. Michal Vetrák, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

 

 

10.9 Žiadosť Mariana Kováča, bytom Brezno, o odkúpenie pozemku na Ulici Jarmočisko v Brezne

10.10 Žiadosť Petra Nižníka, bytom Brezno, o odkúpenie pozemku na Stromovej ulici v Brezne

10.11 Žiadosť Ing. Matúša Lopušného, trvale bytom Brezno a Mgr. MUDr. Juliány Lopušnej, trvale bytom Banská Bystrica, o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

10.12. Žiadosť Andrei Bartošovej, bytom Heľpa, o odkúpenie pozemku a stavby na Okružnej ulici v Brezne

10.13 Žiadosť Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., IČO : 36 056 006, so sídlom: Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena

 

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

MsÚ – 2020/10037 Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 3

 

10.14 Žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom : Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO : 36442151, o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

10.15 Odkúpenie pozemku v k. ú. Brezno, v lokalite Banisko od Slovenskej republiky

 

10.16 Žiadosť oblastnej organizácie cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE, so sídlom : Nám. gen. M. R. Štefánika 3, 977 01 Brezno, IČO : 42299381 o nájom nebytových priestorov na Nám. gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne

10.17 Žiadosť spoločnosti PA&PA, s.r.o., so sídlom : Budovateľská 1547/17, 977 03 Brezno, IČO: 44122462, o odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Brezno, lokalita Zadné Halny

10.18 Žiadosť spoločnosti MOVING COMPANY, s.r.o., Podbrezová, o zníženie nájomného za prenájom pozemkov v areáli Futbalového

Predkladá: Mgr. Vladimír Šiška, Odbor právny a majetkový Mestského úradu

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

 

 

10.19 Žiadosť Vladimíra Luňáčeka o odkúpenie pozemku v Brezne, miestna časť

Bujakovo

10.20 Žiadosť Miloša Kostku o odkúpenie pozemkov v k. ú. Pohronská Polhora

10.21 Žiadosť Mgr. Vladimíry Hudákovej o odkúpenie pozemkov v k. ú. Brezno, miestna časť Rohozná

10.22 Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Brezna v k. ú. Brezno, pozemku v miestnej časti Zadné Halny, za prebytočný majetok

 

10.23 Žiadosť LESY MESTA BREZNO, s.r.o. o nájom pozemkov v k. ú. Brezno, pri obci Michalová

10.24 Žiadosť ZBOJSKÁ, s.r.o o nájom pozemkov v k. ú. Brezno, pri obci Michalová, zrušenie uznesenia MsZ č. 187/2019

 

10.25 Žiadosť Jána Roštáta o uzatvorenie zmluvy o zriadenie vecného bremena, zrušenie uznesenia MsZ č. 209/2019 z 11.12.2019

 

10.26 Žiadosť HLP Grafik, s.r.o. o zníženie nájmu za užívanie nebytových priestorov

 

10.27 Žiadosť Róberta Furdíka a NAVAN, s.r.o. o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena

Predkladá: JUDr. Iveta Biela, Odbor právny a majetkový Mestského úradu

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

 

 

 

 

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

MsÚ – 2020/10037 Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 4

 

 

10.28 Žiadosť spoločnosti DVcom, s.r.o, Brezno o zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov v budove Mestského futbalového štadióna – na ul. Fraňa Kráľa č. 1 v Brezne

10.29 Žiadosť Maroša Živčáka, so sídlom : L. Novomestského 1234/18, 977 01 Brezno o zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov (klubovňa) v budove Arény Brezno – Zimný štadión Ladislava Horského na ul. L. Novomestského č. 34 v Brezne.

10.30 Žiadosť Maroša Živčáka, so sídlom : L. Novomestského 1234/18, 977 01 Brezno o zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov(reštaurácia) v budove Arény Brezno – Zimný štadión Ladislava Horského na ul. L. Novomestského č. 34 v Brezne.

10.31 Žiadosť Miroslava Balcara, so sídlom : Fraňa Kráľa 4, 977 01 Brezno o zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov v budove Arény Brezno – Zimný štadión Ladislava Horského na ul. L. Novomestského č. 34 v Brezne

10.32 Žiadosť Ivany Luptákovej – HARMÓNIA-KOZMETICKÝ SALÓN, o zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov v budove Arény Brezno – Zimný štadión Ladislava Horského na ul. L. Novomestského č. 34 v Brezne

Predkladá: Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Technických služieb Brezno

Spracoval: Ing. Iveta Purgátová, hlavná ekonómka Technických služieb Brezno

 

10.33 Schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom Železnicami Slovenskej republiky ako prenajímateľom a Mestom Breznom ako nájomcom – predmet nájmu – nebytové priestory Železničná stanica Brezno mesto

Predkladá: Mgr. Michal Vetrák, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

 

 

10.34 Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov a spoluvlastníckych podielov k prístupovej ceste ku pozemkom nachádzajúcich sa v blízkosti Staničnej ulice v Brezne

10.35 Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Brezno č. 196/2019 zo dňa 20.11. 2019

Predkladá: Mgr. Vladimír Šiška, Odbor právny a majetkový Mestského úradu

 

10.36 Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta – nebytové priestory v budove Mestského

úradu Brezno, Nám. gen. M.R. Štefánika 1 v Brezne, za prebytočný majetok

Predkladá: JUDr. Iveta Biela, Odbor právny a majetkový Mestského úradu

 

11. Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Brezna k záverečnému účtu mesta Brezna za rok 2019

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

MsÚ – 2020/10037 Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 5

 

12. Návrh záverečného účtu mesta Brezna za rok 2019

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

13. Rozpočet mesta Brezna na rok 2020 – návrh na II. zmenu

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

14. Zmena použitia disponibilných finančných prostriedkov

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

15. Informatívna správa o zmenách rozpočtu od 01.11.2019 do 31.03.2020

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

16. Správy hlavnej kontrolórky

16.1 Správa o výsledku kontrol vybavovania a prešetrovania sťažností a petícií

v podmienkach územnej samosprávy za rok 2019

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

16.2 Správa o výsledku kontrol vedenia pokladnice a obehu pokladničných dokladov

za rok 2019 v školách zriadených mestom

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

16.3 Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Brezna

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

16.4 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II.polrok 2020

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

 

17. Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2019

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Mgr. Július Štulajter, náčelník Mestskej polície Brezno

 

18. Správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno

za rok 2019

Predkladá: Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Technických služieb Brezno

Spracoval: Ing. Iveta Purgátová, hlavná ekonómka Technických služieb Brezno

 

19. Rôzne

19.1 Podanie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Podpora bývania MRK v Brezne“.

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor riadenia projektov Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Miladou Medveďovou

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

MsÚ – 2020/10037 Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 6

 

 

19.2 Hodnotiaca správa o plnení aktivít Programu rozvoja mesta Brezna 2016 – 2022

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor riadenia projektov Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Miladou Medveďovou

 

19.3 Systém prestupného bývania

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru PhDr. Jankou Lemberkovou

 

19.4 Informatívna správa o zmenách organizačnej štruktúry MsÚ

19.4.1 Oznámenie o úplnom zrušení TIC v rámci organizačných zmien Mestského úradu

19.4.2 Informácia primátora mesta o organizačných zmenách mestského úradu

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Útvar prednostky zastúpený Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

19.5 Žiadosť o súhlas na členstvo TS Brezno do Združenia organizácii verejných prác

Slovenskej republiky.

Predkladá: Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Technických služieb Brezno

Spracoval: Ing. Iveta Purgátová, hlavná ekonómka Technických služieb Brezno

 

19.6 Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o

činnosti komisií

 

20. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka mestskej polície

 

21. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

22. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna