Skip to content

Social Network Badges

1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

2. Skúška hlasovacieho zariadenia

3. Procedurálne otázky

4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 31.8.2018

Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený

prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského

úradu Brezno

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. XX/2018 o verejnom

poriadku na území mesta Brezna

Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený

prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. YY/2018 o podmienkach

poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Brezna a ďalších sociálnych služieb

Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno

Spracoval: Odbor starostlivosti o obyvateľa zastúpený PhDr. Jankou Lemberkovou, vedúcou

odboru

7. Návrh Zásad vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy mesta Brezna

Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený

prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

8. Majetkové záležitosti

8.1 Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Brezna v k. ú. Brezno, pozemkov

v lokalite Kozie chrbty pri Jaskyni mŕtvych netopierov, za prebytočný majetok

8.2 Žiadosť Euronom Slovakia, s.r.o. Brezno o nájom časti pozemku na mestskej

tržnici na ul. ČSA v Brezne

8.3 Žiadosť Júliusa Pokoša o odkúpenie pozemku na Baštovej ul. v Brezne

8.4 Žiadosť manželov Izsovcov o odkúpenie a zámenu pozemkov na Baštovej

ulici v Brezne

 

8.5 Žiadosť manželov Pončákových o nájom časti pozemku na ulici Baštová

v Brezne

Predkladá: JUDr. Iveta Biela, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského

úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno

zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

8.6 Vyhlásenie nehnuteľného majetku Mesta Brezno – nebytový priestor

nachádzajúci sa v areáli Základnej školy s materskou školou Pionierska 2,

Brezno za prebytočný

8.7 Žiadosť Zdena Bartoša o prenájom pozemku na Vrbovej ulici v Brezne

8.8 Žiadosť Ľubomíra Zachara, bytom Boženy Němcovej 9, 977 01 Brezno,

o odkúpenie pozemku v lokalite Podkoreňová

8.9 Žiadosť Ing. Petra Turanského o nájom pozemku v lokalite sídlisko

Mazorníkovo v Brezne

8.10 Žiadosť Ing. Antona Mariša o odkúpenie pozemku v lokalite Šimunička

v Brezne

8.11 Schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší

návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj stavebných pozemkov na

Moyzesovej ulici v Brezne

8.12 Opakované schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o

najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj stavebných

pozemkov v Brezne časť Rohozná, v blízkosti hotela Fantázia

8.13 Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na

predaj kolesového minifinišéra Ammann, model AFW 150G s príslušenstvom,

rok výroby 2016, výrobné číslo : 90 176

8.14 Žiadosť spoločnosti BODY EVOLUTION s.r.o. o rozšírenie predmetu nájmu

v areáli bývalej materskej školy na Mazorníku a zníženie nájomného

Predkladá: Mgr. Vladimír Šiška, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského

úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno

zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

8.15 Žiadosť Jána Sroku, bytom Pod Poľanou 22, 976 56 Pohronská Polhora

o odkúpenie pozemku v lokalite Pod Poľanou v k. ú. Pohronská Polhora

8.16 Odkúpenie nehnuteľného majetku v areáli sadov a parkov TS Brezno

8.17 Žiadosť Oľgy Hriňovej o odkúpenie pozemku v lokalite Kozlovo v Brezne

8.18 Žiadosť spoločnosti Mako plus s.r.o. o zníženie nájmu nebytových priestorov

- futbalový štadión

8.19 Žiadosť Jaroslava Oláha o odkúpenie pozemku na Vrbovej ulici v Brezne

8.20 Žiadosť Margity Šingerovej, bytom 9. mája 16, 977 03 Brezno o odkúpenie

pozemku v Brezne na Ul. Rovne

 

8.21 Žiadosť Štefana Juhaniaka, bytom Kolkáreň 26/31, 976 81 Podbrezová

o odkúpenie pozemku v Brezne na Ul. Rovne

8.22 Schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Brezno –

pozemku na Ulici Fraňa Kráľa priamym predajom

8.23 Návrh poradovníka na byty

Predkladá: Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského

úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno

zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

9. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Brezna na roky

2014 – 2022 za rok 2017

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor starostlivosti o obyvateľa zastúpený PhDr. Jankou Lemberkovou, vedúcou

odboru

10. Plnenie rozpočtu mesta Brezna za I. polrok 2018

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený poverenou

vedením odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

11. Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu od 01.06.2018 do

31.07.2018

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený poverenou

vedením odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

12. Rozpočet mesta Brezna na rok 2018 – návrh na V. zmenu

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený poverenou

vedením odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

13. Stav pohľadávok mesta za 2. štvrťrok 2018

Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený poverenou

vedením odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

14. Správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno za I.

polrok.2018

Predkladá: Ing. Ivan Kamenský, riaditeľ TS Brezno

Spracoval: Ing. Iveta Purgátová, hlavná ekonómka TS Brezno

15. Správa o činnosti Mestskej polície Brezno za I. polrok 2018

Predkladá: Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno

 

16. Správy hlavnej kontrolórky

16.1 Správa z vykonanej kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne

záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta v oblasti použitia

MsÚ – 2018/10861-01 Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 3

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

účelových dotácií z rozpočtu mesta za rok 2017 a v oblasti poskytnutia účelových

finančných príspevkov z rozpočtu mesta za rok 2017

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

16.2 Správa z vykonanej kontroly zákonnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení

s finančnými prostriedkami v zariadeniach sociálnych služieb „Nádej“ a „Lúč“

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

17. Rôzne

17.1 Zmena účelu čerpania dotácie pre Miniatur golf klub Brezno na rok 2018

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený

poverenou vedením odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

17.2. Zmena čerpania dotácie pre Detský folklórny súbor Šťastné detstvo na rok

2018

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený

poverenou vedením odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

17.3. Poskytnutie mimoriadnej dotácie neziskovej organizácii Diecézna Charita

Rožňava v roku 2018

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený

poverenou vedením odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

17.4. Zmena čerpania dotácie pre Horehronské múzeum v Brezne na rok 2018

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený

poverenou vedením odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

17.5 Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu

„Bioretenčný systém s funkčnou vegetáciou, Brezno“.

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor investičný Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr.

Zuzanou Ďurišovou

17.6 Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o

činnosti komisií

18. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej

organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto

Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom

a náčelníka mestskej polície

19. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

20. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna