Skip to content

Social Network Badges

1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

2. Skúška hlasovacieho zariadenia

 

3. Procedurálne otázky

 

4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.8.2019

Predkladá: Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno

Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

 

5. Schválenie dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno schválených uznesením č. 118/2013 zo dňa 24.06. 2013

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta VZN – XX/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno v znení VZN č.7/2019

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Mgr. Jana Bočová, Útvar prednostu Mestského úradu Brezno

 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. VZN–XX/2019 o hazardných hrách na území mesta Brezno

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta VZN – XX/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna číslo VZN – 10/2019 o verejnom poriadku na území mesta Brezna

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

 

 

 

 

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

 

 

 

 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta VZN – XX/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Brezno

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

10. Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

 

11. Majetkové záležitosti

11.1. Odkúpenie bytu na Mládežníckej ulici od p. Margity Kubišovej

11.2. Odkúpenie nehnuteľností na Stromovej ulici od p. Drahoša Ferka

11.3. Odkúpenie pozemku v lokalite Lazná, k. ú. Brezno od Ing. Jany Lepényovej

11.4. Odkúpenie pozemku v lokalite Lazná, k. ú. Brezno od Ing. Júliusa Szabó

11.5. Odkúpenie pozemkov v k. ú. Brezno od p. Kataríny Lakomčíkovej

11.6. Žiadosť Michala Bučka s manželkou Sabinou Bučkovou o prenájom nehnuteľného majetku mesta – jednoizbového nájomného bytu v osade Hlavina 2099/4

11.7. Žiadosť Štefana Kubiša s manželkou Margitou Kubišovou o prenájom nehnuteľného majetku mesta – jednoizbového bezbariérového bytu na ulici Nálepkova 1194/11, byt č. 1, 977 01 Brezno

11.8. Žiadosť p. Drahoša Ferka o prenájom nehnuteľného majetku mesta – jednoizbového nájomného bytu v osade Hlavina 2106/17

11.9. Žiadosť p. Drahomíra Ferka o prenájom nehnuteľného majetku mesta – jednoizbového nájomného bytu v osade Hlavina 2106/19

Predkladá: Mgr. Michal Vetrák, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

11.10. Žiadosť Breznianskeho centra, s.r.o a SLOVPLYN, s.r.o. o nájom pozemku na Ul. Fraňa Kráľa v Brezne pri futbalovom štadióne

11.11. Odkúpenie pozemku v Brezne, miestna časť Mazorníkovo, od Lucie Kánovej

Predkladá: JUDr. Iveta Biela, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

 

 

11.12. Žiadosť Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnosť – organizačná zložka v Slovenskej republike, sídlo Hronská 696/107, Závadka nad Hronom, IČO 37896695,

Predkladá: JUDr. Zdenko Roštár, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

12. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Brezna na roky 2014 – 2022 za rok 2018

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor starostlivosti o obyvateľa zastúpený PhDr. Jankou Lemberkovou, vedúcou odboru

 

13. Plnenie rozpočtu mesta Brezno za 1. polrok 2019

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

14. Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu od 01.05.2019 do 31.07.2019

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

15. Rozpočet mesta Brezna na rok 2019 – návrh na IV. zmenu

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

16. Stav pohľadávok mesta za 1. polrok 2019

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

17. Správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno za I. polrok.2019

Predkladá: Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ TS Brezno

Spracoval: Ing. Iveta Purgátová, hlavná ekonómka TS Brezno

18. Správa o činnosti Mestskej polície Brezno za I. polrok 2019

Predkladá: Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno

Spracoval: Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno

19. Organizačný poriadok Mestskej polície Brezno

Predkladá: Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno

Spracoval: Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno

20. Správy hlavnej kontrolórky

20.1. Správa o výsledku kontroly financovania investičnej akcie – „Realizácia optickej siete mesta Brezno a rekonštrukcia kamerového systému“

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

 

 

 

20.2. Správa o výsledku kontroly uzatvárania nájomných zmlúv v podmienkach mesta Brezna

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

20.3. Správa o výsledku kontrol v školách zriadených mestom Brezno

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

 

21. Rôzne

21.1 Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Brezna pre Nemocnicu s poliklinikou Brezno, n.o.

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

21.2. Poskytnutie finančného príspevku Mgr. Alexandrovi Jirmerovi v roku 2019

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

21.3. Poskytnutie finančného príspevku cirkevnej organizácii Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Brezno v roku 2019

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

21.4. Správa o výsledku kontroly systému podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne č. KA – 008/2019/1110

 

21.5. Návrh na schválenie zmeny zástupcu mesta Brezno ako člena Dozornej rady LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor právny a majetkový v zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

21.6. Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti komisií

 

22. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka mestskej polície

 

23. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

24. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna