Skip to content

Social Network Badges

1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

2. Skúška hlasovacieho zariadenia

 

3. Procedurálne otázky

 

4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 31.05.2020

Predkladá: Mgr.Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno

Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

 

5. Majetkové záležitosti

 

5.1 Návrh poradovníka na byty

 

5.2 Schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy so Slovenskou republikou zast. Slovenskou správou ciest predmetom, ktorej je nájom pozemkov dotknutých verejnoprospešnou stavbou „Cyklotrasa Brezno – Valaská“

Predkladá: Mgr. Michal Vetrák, Odbor právny a majetkový Mestského úradu

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu

 

5.3. Odkúpenie nehnuteľností – stavby a pozemky na Cintorínskej ul. a Záhradnej ul. v Brezne od Jána Portelekyho

5.4. Odkúpenie nehnuteľnosti, stavby: sklad propán-bután č. súp. 2266, č.or. 29, v k. ú. Brezno, od MH Manažment, a. s.

5.5. Žiadosť Róberta Furdíka o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena

Predkladá: JUDr. Iveta Biela, Odbor právny a majetkový Mestského úradu

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

 

5.6. Žiadosť spoločnosti EORBIS s.r.o, Banská Bystrica o nájom nebytových priestorov v budove Mestského domu kultúry na Švermovej ulici č. 7 v Brezne

Predkladá: Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Technických služieb Brezno

 

5.7. Odkúpenie bytu č. 1 nachádzajúceho sa na 1 p. v bytovom dome súpisné číslo: 1789, na Mládežníckej ulici č. 6 v Brezne, od predávajúceho – Ľuboslava Pokošová, bytom Závadka nad Hronom

Predkladá: Mgr. Vladimír Šiška, Odbor právny a majetkový Mestského úradu

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

MsÚ – 2020/10703 Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 2

 

 

6. Správa o výsledku kontrol vedenia pokladnice a obehu pokladničných dokladov

za rok 2019 v Centre voľného času a v Základnej škole s materskou školou na MPČĽ

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

7. Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu od 01.04.2020 – 31.05.2020

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

8. Stav pohľadávok mesta za 1. štvrťrok 2020

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

9. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia akciovej spoločnosti Veolia Energia Brezno, a.s. za rok 2019

Predkladá: Benedikt Lavrinčík, predseda Predstavenstva Veolia Energia Brezno, a.s.

Spracoval: Benedikt Lavrinčík, predseda Predstavenstva Veolia Energia Brezno, a.s.

 

10. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horehronie za rok 2019

Predkladá: Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková, výkonný riaditeľ OOCR Nízke Tatry Juh

Spracoval: Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková, výkonný riaditeľ OOCR Nízke Tatry Juh

 

 

11. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia združenia cestovného ruchu Klaster Horehronie za rok 2019

Predkladá: Kristína Šajgalíková, výkonný riaditeľ Klaster HOREHRONIE

Spracoval: Kristína Šajgalíková, výkonný riaditeľ Klaster HOREHRONIE

 

 

12. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie NsP Brezno za rok 2019

Predkladá: Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n.o.

Spracoval: Ing. Tóthová Oľga, námestník pre ekonomický úsek NsP Brezno, n.o.

 

13. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. za rok 2019

Predkladá: Ing.. Vladimír Svrbický, predseda Predstavenstva StVS a.s., Banská Bystrica

Spracoval: Ing.. Vladimír Svrbický, predseda Predstavenstva StVS a.s., Banská Bystrica

 

14. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Lesy mesta Brezno s.r.o. za rok 2019

Predkladá: Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s.r.o .Brezno

Spracoval: Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s.r.o .Brezno

 

 

15. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Brezno pre občanov n.o. za rok 2019

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Mgr. Milada Medveďová, riaditeľka spoločnosti Brezno pre občanov n.o.

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

MsÚ – 2020/10703 Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 3

 

16. Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Brezna v II. polroku 2020 a návrh rámcového programu zasadnutí

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

 

17 Rôzne

17.1 Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Inteligentné prvky správy mesta Brezna“

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Mgr. Milada Medveďová, vedúca odboru riadenia projektov Mestského úradu Brezno

 

17.2 Vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou v Brezne

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Mgr. Milada Medveďová, vedúca odboru riadenia projektov Mestského úradu Brezno

 

17.3 Návrh na poskytnutie dotácií pre účely kultúry v roku 2020

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

17.4 Návrh na poskytnutie dotácií pre účely športu v roku 2020

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

17.5 Návrh zápisu do Kroniky mesta Brezna za rok 2019

Predkladá: PhDr. Anna Štulrajterová, mestská kronikárka

Spracoval: PhDr. Anna Štulrajterová, mestská kronikárka

 

 

17.6 Návrh na zmenu člena v komisii pre verejný poriadok pri MsZ v Brezne

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

17.7. Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti komisií

 

18. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka mestskej polície

 

19. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

20. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna