Skip to content

Social Network Badges

Prvé dve hodiny zastupiteľstva sú vo forme zvukového záznamu.

1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

2. Skúška hlasovacieho zariadenia

 

3. Procedurálne otázky

 

4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.4.2018

Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o prideľovaní nájomných bytov v bytovom dome s. č. 1230 nachádzajúceho sa na ul. Štvrť Ladislava Novomeského v Brezne

Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

 

 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.VZN-05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Brezno v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. VZN-02/2017

Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno

Spracoval: Odbor životného prostredia a stavebného poriadku zastúpený Ing. Zuzanou Krištekovou, vedúcou odboru

 

 

7. Majetkové záležitosti

7.1 Žiadosť Heleny Kokavcovej o odkúpenie pozemku na Nám. gen. M.R. Štefánika v Brezne

7.2 Žiadosť Ervína Krišku o odkúpenie pozemku na Školskej ulici v Brezne

7.3 Žiadosť Pavola Giertla o nájom pozemkov na ul. Mliekárenská v Brezne

7.4 Žiadosť Tomáša Pokoša o odkúpenie pozemku na ul. Vrbová v Brezne

 

 

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

MsÚ – 2018/8606 Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 2

 

 

 

7.5 Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejšie návrhy na uzatvorenie kúpnych zmlúv na predaj pozemkov v lokalite Vagnár, k. ú. Brezno

7.6 Žiadosť TROLL, s.r.o. Brezno o zriadenie vecného bremena – práva prechodu cez pozemky na ul. Boženy Němcovej v Brezne

Predkladá: JUDr. Iveta Biela, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

 

7.7 Žiadosť Helmuta Hansa Rettenmeiera, Wörterstr. 7, Dinkelsbühl 915 50, Nemecká spolková republika o odkúpenie pozemkov na ulici ŠLN v Brezne

7.8 Opätovná žiadosť Jána Šalinga o odkúpenie pozemku na Jarabej

Predkladá: Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

 

7.9 Schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Brezno – pozemkov v lokalite Predné Halny priamym predajom

7.10 Žiadosť MUDr. Ľubomíra Zachara, bytom Černáková 9/A, 977 01 Brezno o odkúpenie pozemku v lokalite Podkoreňová

Predkladá: Mgr. Vladimír Šiška, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno

 

8. Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Brezna k záverečnému účtu mesta Brezna za rok 2017

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

9. Návrh záverečného účtu mesta Brezna za rok 2017

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým

 

10. Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.4.2018

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým

 

11. Rozpočet mesta Brezno – návrh na II. zmenu

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým

 

 

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

MsÚ – 2018/8606-01 Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 3

 

 

 

12. Správy hlavnej kontrolórky

12.1 Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Brezna

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

12.2. Správa o výsledku kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom mesta – daňovými a nedaňovými pohľadávkami mesta

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

13. Správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno za rok 2017

Predkladá: Ing.Ivan Kamenský, riaditeľ Technických služieb Brezno

Spracoval: Ing.Iveta Purgátová, hlavná ekonómka Technických služieb Brezno

 

14. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Brezno pre občanov n.o.

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Mgr. Milada Medveďová, riaditeľka spoločnosti Brezno pre občanov n.o.

 

15. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Klaster

Predkladá: Kristína Šajgalíková, výkonný riaditeľ Klaster HOREHRONIE

Spracoval: Kristína Šajgalíková, výkonný riaditeľ Klaster HOREHRONIE

 

16. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti OOCR

Predkladá: Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková, výkonný riaditeľ OOCR Nízke Tatry Juh

Spracoval: Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková, výkonný riaditeľ OOCR Nízke Tatry Juh

 

17. Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Brezna v II. polroku 2018 a návrh rámcového programu zasadnutí

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

 

18. Návrh volebných obvodov a návrh na počet poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna vo volebnom období 2018 – 2022

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

 

19. .Rôzne

19.1 Poskytnutie dotácie občianskemu združeniu RozbehniTo, v roku 2018

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým

 

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

MsÚ – 2018/8606-01 Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 4

 

 

19.2 Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

o činnosti komisií

 

20. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka mestskej polície

 

21. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

22. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna