Skip to content

Social Network Badges

 

PROGRAM

8. pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

konaného 15. mája 2019 (streda) o 09.00 hodine

 

1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

2. Skúška hlasovacieho zariadenia

 

3. Procedurálne otázky

 

4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.4.2019

Predkladá: Mgr.Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno

Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

5. Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Brezna k záverečnému účtu mesta Brezna za rok 2018

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

6. Návrh záverečného účtu mesta Brezna za rok 2018

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

7. Rozpočet mesta Brezno – návrh na III. zmenu

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

8. Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.3.2019

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna VZN – XX/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN – 14/2015 o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa v znení VZN – 08/2017 a v VZN-4/2018

Predkladá: Mgr. Michal Vetrák, prednostka Mestského úradu Brezno

Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna VZN – XX/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie číslo VZN- 13/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

 

Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

 

11. Správy hlavnej kontrolórky

11.1 Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Brezna

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

11.2. Správa o výsledku kontroly procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

12. Majetkové záležitosti

12.1. Žiadosť Erika Veverku o nájom pozemku v k. ú. Brezno, nad obcou Michalová 12.2. Žiadosť Mareka Kováčika, o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena 12.3 Žiadosť Ing. Jozefa Marčoka a manželky Mgr. Agnesy Marčokovej, o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena

Predkladá: Mgr. Michal Vetrák, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

12.4 Žiadosť LESY MESTO BREZNO, s.r.o. o odkúpenie budovy lesného hospodárstva Bachláč v k. ú. Jarabá

12.5. Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta – pozemku na Školskej ul. v Brezne za prebytočný majetok na účel výpožičky; zrušenie uznesenia MsZ č. 28/2019 z 20.02.2019 o schválení nájmu pozemku pre Súkromnú strednú odbornú školu pedagogickú EGB Brezno

12.6. Žiadosť Ervína Krišku o odkúpenie pozemku na Školskej ulici v Brezne

12.7. Žiadosť SR – Slovenská správa ciest o uzatvorenie zmlúv o zriadení vecného bremena v súvislosti so stavbou „I/66 – Brezno, obchvat I. etapa“

Predkladá: JUDr. Iveta Biela, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

12.8. Žiadosť Oľgy Mancošovej, o kúpu nehnuteľnosti parcely č. CKN 4556 v kat. území Brezno

12.9. Žiadosť Hroncovej Kataríny, o kúpu nehnuteľnosti parcely č. CKN 748 v kat. území Brezno

Predkladá: JUDr. Zdenko Roštár, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

12.10. Žiadosť Jaroslava Oláha o nájom pozemku na Vrbovej ulici v Brezno

12.11. Žiadosť Slovenskej republiky v správe Slovenská správa ciest, o nájom pozemkov na Kuzmányho ulici v Brezne

Predkladá: Mgr. Vladimír Šiška, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

13. Správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno za rok 2018

Predkladá: Ing., Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Technických služieb Brezno

Spracoval: Ing.Iveta Purgátová, hlavná ekonómka Technických služieb Brezno

 

14. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Brezno pre občanov n.o.

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Mgr. Milada Medveďová, riaditeľka spoločnosti Brezno pre občanov n.o.

 

15. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Klaster

Predkladá: Kristína Šajgalíková, výkonný riaditeľ Klaster HOREHRONIE

Spracoval: Kristína Šajgalíková, výkonný riaditeľ Klaster HOREHRONIE

 

16. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti OOCR

Predkladá: Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková, výkonný riaditeľ OOCR Nízke Tatry Juh

Spracoval: Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková, výkonný riaditeľ OOCR Nízke Tatry Juh

 

17. Rôzne

17.1. Program odpadového hospodárstva mesta Brezno na roky 2016-2020

Predkladá: Ing. Ivan Kamenský, Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku

Spracoval: : Ing. Ivan Kamenský, Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku

17.2. Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno – realizácia

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor riadenia projektov zastúpený Mgr. Miladou Medveďovou

17.3. Členovia Správnej a Dozornej rady neziskovej organizácie Brezno pre občanov, n.o.

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor riadenia projektov zastúpený Mgr. Miladou Medveďovou

17.4. Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti komisií

18. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka mestskej polície

 

19. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezno

20. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna