Skip to content

Social Network Badges

 

 

1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

2. Skúška hlasovacieho zariadenia

 

3. Procedurálne otázky

 

4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.11.2020

Predkladá: Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno

Spracoval: Útvar prednostky Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta VZN – XX/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 20/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta VZN – XX/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna na rok 2021

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta VZN – XX/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mesta Brezno číslo 05/2018 o prideľovaní nájomných bytov v bytovom dome s. č. 1230 nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť Ladislava Novomeského v Brezne v platnom znení

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

 

 

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

MsÚ – 2020/12858 Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 2

 

 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta VZN – XX/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mesta Brezno číslo 04/2012 o hospodárení s bytmi a obytnými miestnosťami v zariadeniach určených k trvalému bývaniu vo vlastníctve mesta v platnom znení

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta VZN – XX/2020 o hazardných hrách na území mesta Brezno

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Zuzanou Medveďovou v spolupráci s odborom právnym a majetkovým Mestského úradu Brezno

 

10. Majetkové záležitosti

10.1 Žiadosť Ing. Romana Stanka o odkúpenie pozemkov v k. ú. Jarabá

10.2 Žiadosť Mgr. Martina Brozmana o odkúpenie pozemku v k. ú. Michalová

10.3 Žiadosť Ing. Mateja Loviča o nájom nebytových priestorov v Brezne, Okružná ul.

10.4 Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejšie návrhy na uzatvorenie kúpnych zmlúv na predaj pozemkov v lokalite Vagnár, k. ú. Brezno

Predkladá: JUDr. Iveta Biela, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou

Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

10.5 Žiadosť MUDr. Mykhaila Tkachuka, , tr. bytom M. Lanivci, Ukrajina, t. č. Boženy Nemcovej 23, Brezno o prenájom nehnuteľného majetku mesta – jednoizbového nájomného bytu na ul. Nálepkova 1194/11, byt č. 37

 

10.6 Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Brezno č. 130/2018 zo dňa 25.07.2018

Predkladá: Mgr. Michal Vetrák, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

10.7 Darovanie pozemku nachádzajúceho sa na Budovateľskej ulici v prospech mesta Brezno pre účel vybudovania Cyklotrasy C2, C5, C10

 

10.8 Odkúpenie pozemku od spoločnosti SLOVNAFT, a. s., pre účel vybudovania Cyklotrasy C2, C5, C10

 

10.9 Schválenie zmeny uznesenia č. 186/2020, ktorým Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 04.11.2020 schválilo odkúpenie pozemku od spoločnosti FAMAGO, s.r.o., pre účel vybudovania Cyklotrasy C2, C5, C10

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

MsÚ – 2020/12858 Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 3

 

10.10 Žiadosť spoločnosti GALATHEA, s.r.o., Brezno, o odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa medzi Ulicou Boženy Němcovej a Rázusovou ulicou v Brezne

 

10.11 Žiadosť Róberta Hollého, bytom Bratislava, o odkúpenie pozemku v lokalite Mlynná dolina

10.12 Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu k pozemku od Magdalény Kubašiakovej, bytom Michalová, pre potreby investičnej akcie „Technická infraštruktúra Rohozná II“ – dopravné napojenie lokality na cestu I. triedy I/72

 

10.13 Žiadosť spoločnosti Harmanec – Kuvert, spol. s r.o., IČO : 36 618 675, so sídlom: Padličkovo 3, 977 01 Brezno, o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena

 

10.14 Schválenie ukončenia právneho vzťahu založeného Zmluvou o úvere č 600/246/2020, schválenie ukončenia právneho vzťahu založeného Zmluvou o úvere č 600/247/2020, schválenie zrušenia uznesenia č. 135/2020, ktorým Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 16.09.2020 schválilo uzatvorenie Záložnej zmluvy č. 600/246/2020, schválenie zrušenia uznesenia č. 136/2020, ktorým Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 16.09.2020 schválilo uzatvorenie Záložnej zmluvy č. 600/247/2020

 

Predkladá: Mgr. Vladimír Šiška, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou

Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

 

11. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

12. Návrh rozpočtu mesta Brezna na roky 2021 – 2023

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

13. Správa z kontroly dodržania podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

14. Prijatie kontokorentného úveru

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

15. Správa o stave a vývoji pohľadávok za III. štvrťrok 2020

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

MsÚ – 2020/12858 Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 4

 

 

16. Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu od 01.08.2020 do 31.10.2020

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

17. Odúčtovanie využiteľného potenciálu z majetku mesta Brezno – účet 042

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor investičný Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru Ing. Ivanom Kamenským

 

18. Správy hlavnej kontrolórky

18.1 Správa o výsledku kontroly plnenia vybraných uznesení Mestského zastupiteľstva v Brezne

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

18.2 Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami sociálneho fondu

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

18.3 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2021

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

 

19. Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za školský rok 2019/2020

19.1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou, Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno za školský rok 2019/2020

Predkladá: PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša Pionierska 4, Brezno

Spracoval: PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša Pionierska 4, Brezno

 

19.2. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou Pionierska 2, Brezno za školský rok

2019/2020

Predkladá: Mgr. Beáta Prečuchová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Spracoval: Mgr. Beáta Prečuchová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Pionierska 2, Brezno

 

 

 

 

 

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

MsÚ – 2020/12858 Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 5

 

 

19.3 Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou MPČĽ 35, Brezno za školský rok 2019/2020

Predkladá: Mgr. Peter Macko, riaditeľ Základnej školy s materskou školou MPČĽ 35, Brezno

Spracoval: Mgr. Peter Macko, riaditeľ Základnej školy s materskou školou MPČĽ 35, Brezno

 

19.4 Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach

Základnej umeleckej školy, Krčulova 21, Brezno za školský rok 2019/2020

Predkladá: PaedDr. Gabriela Pravotiaková, PhD., riaditeľka Základnej umeleckej školy Brezno

Spracoval: PaedDr. Gabriela Pravotiaková, PhD., riaditeľka Základnej umeleckej školy

 

19.5 Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach

Centra voľného času, Školská 7, Brezno za školský rok 2019/2020

Predkladá: Mgr. František Roth, riaditeľka Centra voľného času Brezno

Spracoval: Mgr. František Roth, riaditeľka Centra voľného času Brezno

 

 

20. Návrh harmonogramu a rámcového programu zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Brezna v I. polroku 2021

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Útvar prednostky Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

 

21. Rôzne

21.1 Informácia o organizačných zmenách Mestského úradu Brezno v roku 2020

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Útvar prednostky Mestského úradu Brezno zastúpený Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

21.2 Paušálny príspevok na úhradu zvýšených nákladov spojených s vykonávaním obradov uzavretia manželstva pre sobášiacich

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy zastúpený vedúcou odboru Zuzanou Medveďovou

 

21.3 Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Vodozádržné opatrenia – lokalita Fraňa Kráľa/ČSA, Brezno“

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Mgr. Milada Medveďová, vedúca odboru riadenia projektov Mestského úradu Brezno

 

21.4 Návrh na poskytnutie dotácií pre účely športu v roku 2020

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený

vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

MsÚ – 2020/12858 Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 6

 

 

 

21.5 Schválenie zmeny uznesenia č. MsZ č. 141/2012 zo dňa 20.07.2012, schválenie cien za výrobu a dodávku pitnej vody (vodné) a za odvádzanie a čistenie odpadových vôd (stočné)

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

21.6 Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta

Brezna o činnosti komisií

 

22. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka mestskej polície

 

23. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

24. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

dkze-36se-dkqu-ysp6-6pvk