Skip to content

Social Network Badges

1.    Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

2.    Skúška hlasovacieho zariadenia

3.    Procedurálne otázky

4.    Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 31.1.2018
Predkladá:    Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Spracoval:    Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

5.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o záväzných častiach Územného plánu mesta Brezna – Zmeny a doplnky XII., ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 65/2001 o záväzných častiach Územného plánu mesta Brezna
Predkladá:    Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Sparacoval:    Ing. Barbora Halásová, architektka mesta

6.    Majetkové záležitosti
6.1    Žiadosť  Aleny Berčíkovej- AUTOBAR o nájom  časti pozemku na ulici MPČĽ v Brezne
6.2.    Žiadosť MVDr. Janky Mihalikovej o odkúpenie pozemku na Hornej ulici v Brezne
6.3.    Schválenie spôsobu nájmu a podmienok verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom pozemkov v k. ú. Brezno, miestna časť Bujakovo
6.4.    Žiadosť Slovenskej správy ciest o uzatvorenie Zmluvy o bezodplatnom prevode vyvolanej investície,  stavba „ I/66  Brezno – obchvat, I. etapa“
6.5.    Žiadosť spoločnosti Red4U s.r.o.  o odkúpenie pozemkov v Brezne, lokalita Banisko
6.6.    Žiadosť manželov Andreánskych   o odkúpenie pozemku v k. ú. Brezne, lokalita Vagnár
6.7.    Žiadosť Simana Ďurča  o odkúpenie pozemku v k. ú. Brezne, lokalita Vagnár
6.8.    Žiadosť  Lýdie Kollárovej a Jána Bánika   o odkúpenie pozemku v k. ú. Brezne, lokalita Vagnár
6.9    Žiadosť Ivana Šajgala  o odkúpenie pozemku v k. ú. Brezne, lokalita Vagnár
6.10     Žiadosť Sone Švecovej, Antona Škodu, Dany Škodovej, Milana Škodu, Janky Hruškovej   o odkúpenie pozemku v k. ú. Brezne, lokalita Vagnár
MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

MsÚ – 2018/3269-01    Mgr. Štulajterová/048/6306 221    Strana 2

6.11     Žiadosť manželov Švihoríkových  o odkúpenie pozemku v k. ú. Brezne, lokalita Vagnár
6.12     Žiadosť  Mgr. Tibora Tasáryho  o odkúpenie pozemku v k. ú. Brezne, lokalita Vagnár
Predkladá:    JUDr. Iveta Biela, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
Spracoval:     Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

6.13    Žiadosť Martina Marcineka, bytom SNP 1238/1, 977 01  Brezno – Bujakovo, o odkúpenie pozemkov v  lokalite Padličkovo oproti skladu CO
6.14    Žiadosť spoločnosti BARBOT SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 009 016, so sídlom  Rázusova 36, 977 01 Brezno, o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
6.15        Žiadosť  spoločnosti ITECO ŽERIAVY s.r.o., IČO: 36 632 775, so sídlom : Černákova 5, 977 01 Brezno, o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
6.16         Odkúpenie pozemkov v k. ú. Brezno, lokalita Predné Halny,  do  vlastníctva  mesta Brezno
6.17    Žiadosť Lukáčovcov o odkúpenie pozemkov na ul. Kozmonautov v Brezno
Predkladá:    Mgr. Vladimír Šiška, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
Spracoval:     Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno 6.2.

6.18    Žiadosť Petra Kamenského o  prevod časti pozemku na Potočnej ulici v Brezne
6.19    Žiadosť Vlasty Bartošovej  o odkúpenie pozemku na Stromovej  ul. v Brezne
6.20.    Žiadosť Jána Roštára,  bytom Cintorínska 6, 977 01 Brezno o odkúpenie nehnuteľností – budova a priľahlý pozemok Základnej školy Zadné Halny
6.21    Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov v lokalite Jasienok,  v    k. ú. Jarabá
Predkladá:    Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
Spracoval:     Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

6.22    Opakované schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov v lokalite Široká,  v        k. ú. Jarabá
6.23    Schválenie spôsobu prevodu a  súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj stavebných pozemkov na Moyzesovej ulici v Brezne
Predkladá:    Mgr. Vladimír Šiška, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
Spracoval:     Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno 6.2.

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

MsÚ – 2018/3269-01    Mgr. Štulajterová/048/6306 221    Strana 3

7.    Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.12.2017
Predkladá:    JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval:    Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým

8.    Informatívna správa o   stave spoločnosti NsP n.o. – ústna informácia
Predkladá:    Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n.o.

9.    Správy hlavnej kontrolórky
9.1    Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta  za rok 2017
Predkladá:    Ing. Ingrid Konečná Veverková, Hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval:    Ing. Ingrid Konečná Veverková ,hlavná kontrolórka mesta Brezna

9.2    Správa o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách hlavnej kontrolórky mesta  v roku 2017
Predkladá:    Ing. Ingrid Konečná Veverková, Hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval:    Ing. Ingrid Konečná Veverková ,hlavná kontrolórka mesta Brezna

9.3    Správa o výsledku kontroly plnenia vybraných uznesení Mestského zastupiteľstva v Brezne
Predkladá:    Ing. Ingrid Konečná Veverková, Hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval:    Ing. Ingrid Konečná Veverková ,hlavná kontrolórka mesta Brezna

9.4    Správa o výsledku kontroly verejného obstarania a financovania akcie „Sauna na plavárni“.
Predkladá:    Ing. Ingrid Konečná Veverková, Hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval:    Ing. Ingrid Konečná Veverková ,hlavná kontrolórka mesta Brezna

10.    Rôzne
10.1    Poskytnutie príspevku neziskovej organizácii Brezno pre občanov na rok  2018
Predkladá:    JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval:     Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým

10.2    Uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd
Predkladá:    Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Spracoval:     Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

10.3    Vízia Technických služieb Brezno – ústna informácia
Predkladá:    Ing. Ivan Kamenský, riaditeľ Technických služieb Brezno

10.4    Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o
činnosti komisií

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

MsÚ – 2018/3269-01    Mgr. Štulajterová/048/6306 221    Strana 4

11    Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľov príspevkových organizácií zriadených mestom, riaditeľov obchodných spoločností v ktorých má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka mestskej polície

12    Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

13    Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna