Skip to content

Social Network Badges

 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

2. Skúška hlasovacieho zariadenia

 

3. Procedurálne otázky

 

4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.11.2018

Predkladá: Mgr.Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia VZN – XX/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,

dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna na rok 2019

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený poverenou riadením odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia VZN – XX/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie číslo VZN- 13/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

 

7. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

Predkladá: Mgr.Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

8. Návrh Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

Predkladá: Mgr.Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

 

 

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

MsÚ – 2018/11718-01 Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 2

 

 

9. Majetkové záležitosti

 

9.1 Žiadosť Ľudovíta Čellára a Kataríny Čellárovej o odkúpenie pozemku v k. ú. Brezne, lokalita Vagnár

9.2. Žiadosť Miroslava Jurgu a Zuzany Jurgovej o odkúpenie pozemku v k. ú. Brezne, lokalita Vagnár

9.3 Žiadosť Dušana Kováča o odkúpenie pozemku v k. ú. Brezne, lokalita Vagnár

9.4 Žiadosť Jaromíra Žáka o odkúpenie pozemku v k. ú. Brezne, lokalita Vagnár

9.5 Ponuka Petra Veverku o odkúpenie/zámenu spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v Brezne, miestna časť Rohozná

9.6 Žiadosť Mgr. Jozefa Kaliského a Mgr. Kataríny Kaliskej o nájom pozemku v Brezne, miesta časť Bujakovo

9.7 Žiadosť Ing. Milana Hraška o odkúpenie pozemku na Sekurisovej ulici v Brezne

Predkladá: JUDr. Iveta Biela, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

9.8 Odkúpenie areálu bývalej pekárne na Ulici Cesta osloboditeľov v Brezne do vlastníctva Mesta Brezno areálu bývalej pekárne

9.9 Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 73/2018 zo dňa 16. mája 2018

9.10 Schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na prevod pozemkov na Ul. ŠLN

9.11 Žiadosť o nájom bytu v bytovom dome ŠLN 1230/8,8A pre MUDr. Ondreja Antala

9.12 Žiadosť o nájom bytu v bytovom dome ŠLN 1230/8,8A pre Bc Máriu Ochenasovú

9.13 Žiadosť o nájom bytu v bytovom dome ŠLN 1230/8,8A pre Mgr. Radovana Majeríka

9.14 Žiadosť o nájom bytu v bytovom dome ŠLN 1230/8,8A pre MUDr. Tatianu Vakulenkovú

9.15 Žiadosť o nájom bytu v bytovom dome ŠLN 1230/8,8A pre MUDr. Elizabetu Dobšovičovú

9.16 Žiadosť o nájom bytu v bytovom dome ŠLN 1230/8,8A pre Nadiiu Vakiiu

9.17 Žiadosť o nájom bytu v bytovom dome ŠLN 1230/8,8A pre Mgr. Miloša Bamburu

9.18 Žiadosť o nájom bytu v bytovom dome ŠLN 1230/8,8A pre Janku Štiblárovú

9.19 Žiadosť o nájom jednoizbového bytu č. 11 na Nálepkovej ul. 1194/11 pre MUDr. Milana Ignjatoviča

Predkladá: Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanaou Ďurišovou

 

10. Správa o stave a vývoji pohľadávok za III. štvrťrok 2018

Predkladá: Mgr.Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený poverenou riadením odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

 

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

MsÚ – 2018/11718-01 Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 3

 

 

11. Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Brezna k návrhu rozpočtu mesta Brezna na roky 2018 – 2020

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

12. Návrh rozpočtu mesta Brezna na roky 2019 – 2021

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený zastúpený poverenou riadením odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

 

13. Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu od 1.10.2018 – do 31.10.2018

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený poverenou riadením odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

14. Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za školský rok 2017/2018

 

14.1. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach

Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno

za školský rok 2017/2018

Predkladá: PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša Pionierska 4, Brezno

Spracoval: PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša Pionierska 4, Brezno

 

14.2. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou Pionierska 2, Brezno za školský rok

2017/2018

Predkladá: Mgr. Beáta Prečuchová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Spracoval: Mgr. Beáta Prečuchová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Pionierska 2, Brezno

 

14.3 Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou MPČĽ 35, Brezno za školský rok 2017/2018

Predkladá: Mgr. Peter Macko, riaditeľ Základnej školy s materskou školou MPČĽ 35, Brezno

Spracoval: Mgr. Peter Macko, riaditeľ Základnej školy s materskou školou MPČĽ 35, Brezno

 

14.4 Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach

Základnej umeleckej školy Brezno za školský rok 2017/2018

Predkladá: PaedDr. Gabriela Pravotiaková, PhD., riaditeľka Základnej umeleckej školy Brezno

Spracoval: PaedDr. Gabriela Pravotiaková, PhD., riaditeľka Základnej umeleckej školy Brezno

 

 

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

MsÚ – 2018/11718-01 Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 4

 

14.5 Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach

Centra voľného času Brezno za školský rok 2017/2018

Predkladá: Mgr. Ingrid Vičanová, riaditeľka Centra voľného času Brezno

Spracoval: Mgr. Ingrid Vičanová, riaditeľka Centra voľného času Brezno

.

 

 

15. Návrh harmonogramu a rámcového programu zasadnutí Mestského

zastupiteľstva mesta Brezna v I. polroku 2019

Predkladá: Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

16. Rôzne

16.1 Návrh na poverenie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na výkon sobášiaceho

Predkladá: Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

16.2 Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Brezno, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezno

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

16.3 Delegovanie zástupcov mesta Brezna do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta

Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

16.4. Návrh na odvolanie riaditeľa Technických služieb Brezno

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta

 

17. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka mestskej polície

 

18. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

19. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna