Skip to content

Social Network Badges

 

PROGRAM

1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

2. Skúška hlasovacieho zariadenia

 

3. Procedurálne otázky

 

4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 04.02.2020

Predkladá: Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno

Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

 

5. Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna číslo VZN – 18/2019 o parkovaní motorových vozidiel a určení stanovíšť Taxi služby na území mesta Brezno

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

6. Majetkové záležitosti

6.1. Opätovná žiadosť Jozefíny Gurovej, o odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa pri Ceste osloboditeľov v Brezne, lokalita Vrchdolinka

6.2. Žiadosť MUDr. Davoríny Dibákovej o odkúpenie pozemku v k. ú. Brezno, Potočná ulica

Predkladá: Mgr. Michal Vetrák, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

6.3. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Brezno č. 23/2018 zo dňa 14.02.2018

6.4. Žiadosť spoločnosti LAMOŠ s.r.o., IČO : 36 628 786, so sídlom : Ladislava Novomeského 27, 977 01 Brezno o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena

6.5. Žiadosť Ing. Igora Gálika a manželky Mgr. Anny Gálikovej o odkúpenie pozemku na Ulici Martina Benku v Brezne

 

 

 

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

 

6.6. Žiadosť spoločnosti ROLTA, s.r.o., IČO : 36699551, so sídlom : Dr. Clementisa 7, 977 01 Brezno o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremená

6.7. Schválenie uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena s úspešným uchádzačom obchodnej verejnej súťaže na predaj stavebných pozemkov v Brezne, časť Rohozná, (Ing. Miroslav Fodor a Mgr. Lenka Fodorová)

6.8. Schválenie uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena s úspešným uchádzačom obchodnej verejnej súťaže na predaj stavebných pozemkov v Brezne, časť Rohozná, (Mgr. Vladimíra Hudáková)

6.9. Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku nachádzajúceho sa v blízkosti Staničnej ulice v Brezne

Predkladá: Mgr. Vladimír Šiška, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

6.10. Žiadosť manželov Práznovských o odkúpenie pozemkov v Brezne, miestna časť Bujakovo

6.11. Žiadosť Mgr. Jozefa Kaliského a Mgr. Kataríny Kaliskej o odkúpenie pozemku v Brezne, miestna časť Bujakovo

6.12. Žiadosť Ivana Bursu o nájom časti pozemku v Brezne, miestna časť Podkoreňová

6.13. Žiadosť Amira Ahmeta o nájom časti pozemku v Brezne, ul. Fraňa Kráľa

6.14. Žiadosť Vladimíra Sitarčíka o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena

6.15. Žiadosť SR – Slovenská správa ciest o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v súvislosti so stavbou „I/66 – Brezno, obchvat I. etapa“

Predkladá: JUDr. Iveta Biela, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

6.16. Žiadosť spoločnosti Mako plus, s. r. o. o nájom nebytových priestorov v budove Mestského Futbalového štadióna, Fr. Kráľa 1, 977 01 Brezno

Predkladá: Ing., Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Technických služieb Brezno

Spracoval: Ing. Iveta Purgátová, hlavná ekonómka Technických služieb Brezno

 

7. Správy hlavnej kontrolórky

7.1. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta v roku 2019

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

 

 

7.2. Správa o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách hlavnej kontrolórky mesta v roku 2019

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

8. Správa o výsledku kontroly dodržania podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

9. Prijatie návratných zdrojov financovania – univerzálneho kontokorentného úveru

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

10. Zadanie na spracovanie Územného plánu mesta Brezno

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Architekt mesta Brezno, Ing. Barbora Halásová

 

11. Rôzne

11.1. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Brezna na rok 2020 pre Slovenský zväz biatlonu

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

11.2. Návrh na schválenie zmeny zástupcu mesta Brezno ako člena Dozornej rady Veolia Energia Brezno, a.s.

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

11.3. Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti komisií

 

12. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka mestskej polície

 

13. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

14. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna