Skip to content

Social Network Badges

1. O t v o r e n i e

 

2. Voľba návrhovej komisie

 

3. Schválenie programu zasadnutia

 

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

 

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

 

5. Návrh na čerpanie úverov Mesta Banská Bystrica

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

6. Zásady zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení – žiadosť o odklad

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

7. Súťaže návrhov pri obstarávaní služieb v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva v zmysle uznesenia číslo 398/2020 – MsZ zo 4. februára 2020

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

8. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2019 o hazardných hrách na území mesta

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

9. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 13/2020 o úhrade za sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

10. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č…./2021 o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

11. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

 

12. Informácia o spoločnej iniciatíve členských miest Únie miest Slovenska pri riešení problematiky dôsledkov klimatickej krízy v mestách

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

13. Informácia o projekte Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

14. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie projektu a spolufinancovania projektu „Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva B“

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

15. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o finančný príspevok a spolufinancovania projektu „MMŠ – Radvaň, Banská Bystrica“ na stavebné objekty financované mestom

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

16. Správa o príprave mesta Banská Bystrica na programové obdobie EÚ 2021 – 2027 v rámci udržateľného mestského rozvoja

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

17. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za rok 2020

 

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

18. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 08.12.2020 do 02.02.2021

 

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

19. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 8. decembra 2020

 

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

 

20. Interpelácie poslancov

 

21. D i s k u s i a

 

22. Ukončenie mestského zastupiteľstva

dkze-36se-dkqu-ysp6-6pvk