Skip to content

Social Network Badges

1.O t v o r e n i e

2.Voľba návrhovej komisie

3.Schválenie programu zasadnutia

4.Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci na výkon samosprávnych pôsobností mesta zdôvodu kompenzácie výpadku dane zpríjmov fyzických osôb vroku 2020 vdôsledku pandémie ochorenia COVID-19

5.Ukončenie mestského zastupiteľstva