Skip to content

Social Network Badges

1. O t v o r e n i e

 

2. Voľba návrhovej komisie

 

3. Schválenie programu zasadnutia

 

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

 

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

 

5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. …/2020 o úhrade za sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. …../2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Bystrica

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. ../2020 o miestnych daniach a poplatku

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

8. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 7

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

9. Návrh na prijatie úverov Mesta Banská Bystrica

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

10. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia fondu minulých rokov

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

11. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

 

12. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v znení neskorších zmien

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

13. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

14. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. ../2020 o hazardných hrách na území mesta

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

15. Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2021 – 2023

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

16. Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta a Ceny mesta Banská Bystrica

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

17. Návrh koncepcie kultúry v meste Banská Bystrica na roky 2020 – 2033

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

18. Rámcový plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na I. polrok 2021

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

19. Zmena zloženia mestskej rady

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

20. Zmena zloženia Komisie MsZ pre kultúru

 

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

21. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 20/2020 – plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole vykonanej v 2. polroku 2019 kontrolu efektívnosti, hospodárnosti, účinnosti a účelnosti postupov mestskej príspevkovej organizácie Záhradnícke a rekreačné služby mesta (ZAaRES) pri zabezpečení dodávateľských služieb v roku 2017 a 2018 (kontrola č. 15/2019)

 

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

22. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na 1. polrok 2021

 

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

23. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 10.11. 2020 do 01. 12. 2020

 

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

24. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 10. novembra 2020

 

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

 

25. Interpelácie poslancov

 

26. D i s k u s i a

 

27. Ukončenie mestského zastupiteľstva

dkze-36se-dkqu-ysp6-6pvk