Skip to content

Social Network Badges

1. O t v o r e n i e
2. Voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ
5. Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ
6. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia fondu minulých rokov na návratnú finančnú výpomoc pre spoločnosť Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
7. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 5
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
8. Štatút participatívneho rozpočtu
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
9. Zásady rozpočtového hospodárenia – žiadosť o odklad
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
10. Územný plán mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky č. 5 a Územný plán mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky č. 6 – žiadosť o odklad
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
11. Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov za rok 2016
Predkladá: Matej Bučko, predseda Komisie MsZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie a prešetrovanie sťažností
12. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h
13. Prezentácia činnosti a aktivít Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko
Predkladá: Ing. Jiří Pěč, výkonný riaditeľ OOCR
14. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica za obdobie I. polroka 2017
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta
15. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 19.09.2017 do 31.10.2017
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta
16. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 19. septembra 2017
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ
17. Interpelácie poslancov
18. D i s k u s i a
19. Ukončenie mestského zastupiteľstva