Skip to content

Social Network Badges

 

Na archivácii prvej časti momentálne pracujeme.

1. O t v o r e n i e
2. Voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ
5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 00/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 00/2019 o zrušení Základnej
školy, Radvanská 1, Banská Bystrica a jej súčastí, Materskej školy, Radvanská 1, Banská
Bystrica a o zriadení Základnej školy s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica a
jej súčastí
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
7. Dodatok č. 6 Štatútu mesta Banská Bystrica
Predkladá: Milan Smädo, predseda Komisie MsZ pre modernú samosprávu a mestské časti
8. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
9. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici a členov
komisií mestského zastupiteľstva – neposlancov
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
10. Dodatok č. 1 Štatútu výborov v mestských častiach a občianskych rád v meste Banská
Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
11. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h
12. Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta a Ceny mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
13. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb za obdobie roku 2018
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ
14. Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta v zmysle VZN č. 10/2015 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v platnom znení
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
15. Schválenie zástupcov mesta do orgánov neziskovej organizácie Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže, n.o.
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
16. Návrh na zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 821/2017-MsZ z 20. júna 2017
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
17. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie projektu a spolufinancovania projektu „Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici – 1. etapa“
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
18. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie projektu a spolufinancovania projektu „Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici – 2. etapa“
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
19. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 20/2018 – kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonanej a ukončenej kontrole hlavným kontrolórom Mesta Banská Bystrica v 2 polroku 2017 – kontrole č. 13/2017 sezónnej terasy na Nám. SNP – pred objektom č. 11, hlavne čo sa týka súladu so Zásadami zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení s nájomnou zmluvou
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta
20. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 21/2018 – kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri kontrole vykonanej v 2. polroku 2017 – kontrole č. 12/2017 oprávnenosti poskytnutia finančných prostriedkov na rok 2016 vo vybranom neštátnom zariadení – Súkromná základná škola, Magurská 16, Banská Bystrica (IČO 45015325) z rozpočtu Mesta Banská Bystrica a kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti ich použitia
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta
21. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 23/2018 – kontrola zákonnosti postupu Mesta Banská Bystrica pri verejnom obstarávaní projektovej dokumentácie pre revitalizáciu a obnovu Mestského parku
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta
22. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za rok 2018
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta
23. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 18.12.2018 do 29.1.2019
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta
24. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 18. decembra 2018
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ
25. Interpelácie poslancov
26. D i s k u s i a
27. Ukončenie mestského zastupiteľstva