Skip to content

Social Network Badges

1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o miestnych daniach a poplatkoch – žiadosť o odklad

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

2

6. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 7

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Organizačný poriadok Mestskej polície Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Komplexné posúdenie technického stavu chráneného pamiatkového objektu Hámor – informácia

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

9. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Bystrica v platnom znení;

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2019 – Trhový poriadok trhoviska na Nám. Ľ Štúra č. 32 – pred OC Kaufland v Banskej Bystrici

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

10. Doplňujúce voľby prísediacich Okresného súdu v Banskej Bystrici na funkčné obdobie 2018-2022

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

11. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

12. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 16/2019 – kontroly dodržiavania zákonnosti pri obsadzovaní pozícií riaditeľov materských škôl zriadených Mestom Banská Bystrica za rok 2018

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

13. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica za obdobie 1. polroka 2019

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

3

14. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 24.09.2019 do 29.10.2019

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

15. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 24. septembra 2019

Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

16. Interpelácie poslancov

17. D i s k u s i a

18. Ukončenie mestského zastupiteľstva