Skip to content

Social Network Badges

 

1. O t v o r e n i e

 

2. Voľba návrhovej komisie

 

3. Schválenie programu zasadnutia

 

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

 

5. Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

6. Návrh na zmenu Komisií Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č…/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2018 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

8. Postup Mesta Banská Bystrica pri využívaní súťaží návrhov pri obstarávaní služieb v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva

Predkladá: Ing. Milan Lichý, 2. zástupca primátora mesta

 

9. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2020, ktorým sa ustanovuje ochranné pásmo pohrebísk na území mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

10. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2015 – Prevádzkové poriadky pohrebísk na území mesta

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

11. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

 

12. Zásady zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica – zmena – žiadosť o odklad

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

13. Informácia o stave sústavy verejného osvetlenia v meste Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

14. Zmena zástupcu Mesta Banská Bystrica v Predstavenstve STEFE Banská Bystrica, a.s.

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

15. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za rok 2019

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

16. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 10.12.2019 do 28.1.2020

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

 

17. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 10. decembra 2019

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

 

18. Interpelácie poslancov

 

19. D i s k u s i a

 

20. Ukončenie mestského zastupiteľstva