Skip to content

Social Network Badges

1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

5. Informácia o zámere mesta nadobudnúť nehnuteľnosti do majetku mesta

Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

6. Zoznam neupotrebiteľného hnuteľného a nehnuteľného majetku vhodného na odpredaj

Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

7. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2018

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Návrh na schválenie účelu použitia fondu minulých rokov

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

9. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 2

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

10. Zmena VZN č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica – žiadosť o odklad

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

11. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2019 o nakladaní s bytovým fondom Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

12. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h.

13. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č…/2019 o hazardných hrách na území mesta

Predkladá: Ing. Milan Lichý, 2. zástupca primátora mesta

14. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č…./2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadene Mesta Banská Bystrica č. 4/2015 o pravidlách  času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Predkladá: Ing. Milan Lichý, 2. zástupca primátora mesta

15. Štatút participatívneho rozpočtu Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ing. Milan Lichý, 2. zástupca primátora mesta

16. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č…/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Bystrica v znení VZN  č. 10/2013  a VZN č. 3/2019

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

17. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2019 – Trhový poriadok príležitostného trhu StreetfoodBB

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

18. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2019 – Trhový poriadok príležitostného trhu ROCKSCAPE

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

19. Voľba členov komisií MsZ – neposlancov a určenie úloh komisií MsZ

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

20. Voľba členov Výborov v mestských častiach – neposlancov

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

21. Zmena zástupcov mesta v orgánoch obchodných spoločností založených mestom alebo s majetkovou účasťou mesta

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

22. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

23. Správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko za rok 2018 a v roku 2019

Predkladá: Ing. Jiří Pěč, PhD., riaditeľ OOCR Stredné Slovensko

24. Správa o činnosti Mestskej polície v Banskej Bystrici za rok 2018

Predkladá: Ing. Miroslav Bálint, náčelník MsP

25. Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Banská Bystrica

– Aktualizácia dokumentu

– Akčný plán na rok 2019

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

26. Informácia o zámere mesta vybudovať a odovzdať stavbu – MMŠ – Radvaň, Banská Bystrica, SO 16 Ochrana VTL plynovodu – inžiniersku stavbu do majetku SPP – distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

27. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 1/2019 – kontroly stavu a úrovne vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy Mesta Banská Bystrica v roku 2017 a 2018

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

28. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 2/2019 – kontroly ukladania a vyberania pokút v blokovom konaní v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov v roku 2018

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

29. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 3/2019 – kontrola vedenia pokladnice a nakladania s pokladničnou hotovosťou v 3. štvrťroku 2018 v Základnej škole, Golianova 8, Banská Bystrica

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

30. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 4/2019 – kontrola nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Banská Bystrica, ktorými uhrádza faktúry spol. Milan Smädo – MIS – údržba ciest a komunikácií, za služby pri plnení úloh údržby komunikácií, ich čistení za obdobie január, február a marec 2018

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

31. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica za obdobie 2. polroka 2018

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

32. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 05.02.2019 do 23.04.2019

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

33. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 5. februára 2019

Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

34. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 2. apríla 2019

Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

35. Interpelácie poslancov

36. D i s k u s i a

37. Ukončenie mestského zastupiteľstva