Skip to content

Social Network Badges

1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

5. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica – zmena – žiadosť o odklad

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

2

6. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2019 – žiadosť o odklad

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 1

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Návrh na zmenu časti Uznesenia č. 1052/2018-MsZ z 24.4.2018 v znení uznesenia č. 367/2019 z 10.12. 2019

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

9. Návrh na schválenie účelu použitia rezervného fondu

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

10. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

11. Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej školy Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanova 12, Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

12. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v znení VZN č. 12/2019

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

13. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva – prehodnotenie dane za zaujatie verejného priestranstva za umiestnenie zariadení, ktoré sú súčasťou kultúrneho, prezentačného, športového, spoločenského podujatia a aktivity – žiadosť o odklad

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

3

14. Informácia o investíciách financovaných z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v roku 2020

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

15. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie a spolufinancovania projektu „Regenerácia vnútrobloku Tulská na sídlisku Fončorda v Banskej Bystrici“

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

16. Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2020, ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2015 – Prevádzkové poriadky pohrebísk na území mesta v znení VZN č. 3/2020

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

17. Banská Bystrica – Európske hlavné mesto kultúry 2026 – informácia

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

18. Dodatok č. 4 k Zmluve č. 661/2012/OVZ o zriadení spoločného obecného úradu

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

19. Zmena zástupcov Mesta Banská Bystrica v orgánoch neziskových organizácií založených Mestom Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

20. Voľba členov komisií MsZ – neposlancov a určenie úloh Komisie MsZ pre mestské časti

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

21. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku z kontroly č. 1/2020 – plnenie zmluvných vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy č. 254/2019/OIT na zabezpečenie softvérového diela – aplikačný program „Oficiálna mobilná aplikácia mesta Banská Bystrica“ uzatvorená medzi Mestom Banská Bystrica a spoločnosťou MVI Technology, s.r.o.

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

4

22. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku z kontroly č. 3/2020 – kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole vykonanej v 2. polroku 2018 kontroly poskytnutia a použitia finančných prostriedkov v roku 2017 z rozpočtu Mesta Banská Bystrica na činnosť hokejového športu v meste (kontrola č. 22/2018)

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

23. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku z kontroly č. 5/2020 – kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole vykonanej v 1. polroku 2019 – kontrolu ukladania a vyberania pokút v blokovom konaní v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov v roku 2018

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

24. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica za obdobie 2. polroka 2019

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

25. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 04.02.2020 do 21.04.2020

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

26. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 4. februára 2020

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

27. Interpelácie poslancov

28. D i s k u s i a

29. Ukončenie mestského zastupiteľstva